slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our دیدن اطراف گوشه ها: چگونه نقاط عطف در کسب و کار را قبل از وقوع تشخیص دهیم book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

DESCRIPTION

در قلب کتاب 'دیدن اطراف گوشه ها: چگونه نقاط عطف در کسب و کار را قبل از اینکه اتفاق بیفتند، تشخیص دهیم'، فصل جذابی با نام 'دیدن اطراف گوشه ها - نمودارها' وجود دارد. این فصل مجموعه ای از نمودارهای دقیقا انتخاب شده را آشکار می کند، که برای تصویرسازی هنر تشخیص نقاط عطف طراحی شده اند. این فصل بر قدرت تصویرسازی در درک مفاهیم پیچیده درباره نوآوری مخرب و ساختن استحکام سازمانی تاکید دارد. خوانندگان به راحتی می توانند مفهومی را که به سازمان ها در پیش بینی ا disruption و برجسته شدن زمانی که رقبا بی خبر گرفتار می شوند، کمک می کند، درک کنند. هر تصویر، داستان جذابی از هوش تجاری است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download