slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our گزارش KPIs، معیار، و هدف presentation. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

به عنوان یک نمایش جامع از پیشرفت، اسلاید 'داشبورد وظایف' در ارائه 'KPIs، متریک ها، و گزارش هدف' به طور خلاصه وضعیت فعلی متریک های پروژه مختلف را نشان می دهد. این از وضوحی که توسط نمودار پروژه Gantt، نمودار burndown، و نشانگرهای وضعیت و اتمام پروژه فراهم می کند، استفاده می کند. این یک نمای کلی از جدول زمانی پروژه را فراهم می کند. با این اسلاید بی نظیر، اطلاعات مربوطه به طور واضح ارتباط برقرار می کند، که باعث می شود دانشجویان دانشگاه و مدیران میانی به راحتی در مورد توسعه پروژه به روز شوند. استفاده از تصاویر در این ابزار، داده های پیچیده را قابل هضم می کند، و تصمیم گیری بهتر و درک بهتر را ترویج می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download