slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our گزارش KPIs، معیار، و هدف presentation. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

اسلاید 'داشبورد مورد آزمایش'، از ارائه 'KPIs، متریک، و گزارش هدف'، پیشرفت یک پروژه را با استفاده از یک جدول جامع نشان می دهد. این به طور مشخص سطوح تکمیل پروژه را در کنار نتایج واقعی در مقابل برنامه ریزی شده تعیین می کند. این نمایش بصری جذاب یک خلاصه شفاف از وضعیت وظایف را ارائه می دهد و در یک نگاه بینش های حیاتی را فراهم می کند. این به عنوان یک ابزار ایده آل برای نظارت، ردیابی و گزارش دهی وضعیت یک پروژه در حال اجرا می خدمت می کند، و آن را منبعی برای درک پیشرفت پروژه می کند.

FULL PREVIEW