slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our برنامه بازاریابی 1 صفحه ای book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

بلافاصله وارد فصل اول 'طرح یک صفحه ای بازاریابی' شوید که در آن به طور زنده ای از جلد کتاب بحث می شود. این فصل نه تنها طراحی جذاب و عناصر بصری جلد را معرفی می کند، بلکه آن را به استراتژی های بازاریابی که کتاب ترویج می کند، پیوند می زند. این فصل خوانندگان را در فهم اینکه بازاریابی خوب، مانند جلد دعوت کننده خود، به مخاطب خود صحبت می کند، فوراً توجه را جلب می کند و وعده را ارائه می دهد، مستقر می کند. این یک راه انداز حیاتی برای استراتژی های عملی و غیر پیچیده است که بقیه کتاب در اختیار دارد.

FULL PREVIEW