slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our شش سیگما presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

بررسی 'پنج مرحله از DMADV' در این اسلاید مورد توجه قرار می گیرد. با جزئیات دقیق، این اسلاید به هر مرحله - 'تعریف'، 'اندازه گیری'، 'تجزیه و تحلیل'، 'طراحی' و 'تأیید' - می پردازد. اینها ارزش های اصلی استراتژی Six Sigma برای بهبود فرآیندهای کیفی در کسب و کار هستند. با درک این مراحل، فرد می تواند درک کند چگونه می توان رضایت مشتری را افزایش داد، زباله و زمان رسیدگی را کاهش داد و مزایای رقابتی را توسعه داد. این درک می تواند به طور احتمالی جریان کار سازمان را انقلابی کند، که آن را بخش ضروری از قالب ارائه Six Sigma ما می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download