slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مدیریت نوآوری presentation. Available in Google Slides, Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با اسلاید 'مدل سه افق' از بسته 'مدیریت نوآوری'، به هسته استراتژی سازی بپردازید. این اسلاید که برای هر محیط تیمی ضروری است، نمایشگر یک نمایش بصری از استراتژی رشد یک شرکت در سه افق متمایز است. هدف آن ارائه درکی از اجرای مفاهیم تغییر بازی است، در حالی که همزمان به دنبال بزرگترین چیزهای بعدی احتمالی است. درج نمودارها درک فرآیندهای اجرا و جستجو را بیشتر بصری می کند. این ابزار ایده آلی است برای تشویق نوآوری در حالی که به طور موثری عملکرد فعلی را مدیریت می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download