slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی‌های ویروسی presentation. Available in Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

ضریب ویروسی بر اساس منطقه نمایشی حیاتی در ارائه استراتژی های ویروسی است. نقشه جهانی در اینجا به نمایش درآمده است که مشارکت منطقه ای، اندازه بازار و رشد بازار را برجسته می کند. از طریق ترکیب منحصر به فردی از نمودارها از جمله نمودارهای دایره ای، فرصت های بالقوه رشد بالا بررسی می شوند. تمرکز اصلی بر روی ضریب ویروسی است، که در آن محاسبات مقیاس محصول، جذب مشتری و نرخ شاخه بندی با دقت بیان شده اند؛ همه با هدف ارائه دیدگاه گسترده ای بر رشد شرکت به صورت نمایی با استفاده از استراتژی های ویروسی.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download