resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

برنامه‌های خلاصه بدون مهلت‌های مشخص به سختی می‌توانند اهداف نامیده شوند و احتمالاً به شما کمک نخواهند کرد تا موفق باشید. اما اگر این برنامه‌ها را خاص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان کنید، احتمال موفقیت شما افزایش می‌یابد. با ارائه اهداف هوشمند ما، شما می‌توانید اطمینان حاصل کنید که تمام اهداف حرفه‌ای و شخصی شما قابل دستیابی هستند، معیارهایی که موفقیت را تعریف می‌کنند را شناسایی کنید و نقشه راهی برای رسیدن به این معیارها رسم کنید.

stars icon
25 questions and answers
info icon

SMART goals can help in career advancement by providing a clear and specific roadmap to achieve your professional objectives. They ensure that your goals are not only specific and measurable, but also attainable, relevant, and time-bound. This increases your chances of success and helps you stay focused and motivated. By identifying the metrics that define success, you can track your progress and make necessary adjustments to your strategies.

Metrics play a crucial role in the SMART goal setting process as they help define success. They provide a measurable and quantifiable way to track progress and determine whether the goal has been achieved. Without metrics, it would be difficult to assess the effectiveness of the strategies implemented to reach the goal.

To set a realistic time-frame for a SMART goal, you need to consider the specifics of the goal, the resources available, and the constraints you might face. Start by defining the goal clearly and then estimate the time it would take to achieve each step towards the goal. Make sure the time-frame is attainable and relevant to the goal. Finally, ensure it is time-bound, meaning it has a clear deadline.

View all 25 questions
stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته‌های اسلاید

ارائه خود را با فهرستی از دلایل شکست پروژه آغاز کنید تا اهمیت تعیین اهداف SMART را تأکید کنید. این دلایل شامل محدوده پروژه که به درستی تعریف نشده است، مدیریت بد انتظارات و البته اهدافی که به درستی تعریف نشده‌اند، می‌شوند.

resource image

از این اسلاید برای تعیین اهداف پروژه استفاده کنید. طبیعتاً شما می‌خواهید اهداف خاص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان باشند، اما به یاد داشته باشید که این اهداف باید قبل از شروع پروژه تعیین شوند و نمی‌توانند به تنهایی نوشته شوند.

resource image

با این اسلاید، نمودار درختی اهداف SMART خود را با تعریف اهداف گسترده و خاص، شاخص‌ها، اندازه‌گیری‌ها و هدف‌ها بسازید. تیم‌هایی که از نمودارهای درختی برای ایجاد اهداف SMART استفاده می‌کنند، همکاری خود را متمرکز و محکم‌تر توصیف می‌کنند.

resource image
stars icon
25 questions and answers
info icon

1. Be Specific: Clearly define what you want to achieve. Avoid vague or general goals.\n\n2. Be Measurable: Set goals that you can track and measure progress towards. This could be in terms of numbers, percentages, or other quantifiable metrics.\n\n3. Be Attainable: Set goals that are challenging but still achievable. Unrealistic goals can lead to frustration and demotivation.\n\n4. Be Relevant: Your goals should align with your broader objectives and values. They should be meaningful and contribute to your overall success.\n\n5. Be Time-bound: Set a deadline for your goals. This creates a sense of urgency and helps you stay focused and motivated.

SMART goals contribute to better project management by providing a clear and measurable framework for project objectives. They ensure that the goals are Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-bound. This helps in defining the project scope, managing expectations, and avoiding poorly defined goals. Teams that use SMART goals often describe their collaboration as more focused and solid.

Not using SMART goals in a project can lead to a number of potential pitfalls. These include a lack of clear direction, difficulty in tracking progress, and failure to meet project objectives. Without SMART goals, it can be challenging to define success and measure performance. It may also lead to unrealistic expectations, poor decision making, and inefficient use of resources. Ultimately, not using SMART goals can increase the risk of project failure.

View all 25 questions
stars icon Ask AI
info icon
resource image

مزایا

یک مطالعه در مدرسه تجارت هاروارد یافت که 10 سال پس از فارغ‌التحصیلی، 3 درصد فارغ‌التحصیلانی که اهداف خود را نوشته بودند، 10 برابر بیشتر از 97 درصد دیگر درآمد داشتند. به همین دلیل بسیار حیاتی است که اهداف را تعیین و ثبت کنید، به ویژه در ابتدا و انتهای یک سال جدید. در مقاله خود برای فوربس، آنتونی تروپیا، موسس همکار گروه املاک الیکات، توضیح می‌دهد که چگونه تعیین اهداف SMART می‌تواند در جنبه‌های مختلف زندگی شما مفید باشد.

stars icon
25 questions and answers
info icon

The concept of SMART goals aligns with long-term planning and foresight by providing a clear and measurable framework for achieving objectives. SMART, which stands for Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound, ensures that goals are not vague or unrealistic, but rather, they are well-defined and achievable within a set timeframe. This approach encourages foresight by prompting individuals to consider the practical steps and resources needed to achieve their goals, thereby facilitating effective long-term planning.

Some successful examples of SMART goals in business could include: 1) Increase the company's market share by 5% by the end of the fiscal year. 2) Reduce operational expenses by 10% in the next quarter. 3) Improve customer satisfaction rate by 15% in the next six months. 4) Increase website traffic by 20% in the next month. 5) Launch a new product line in the next six months. These goals are Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound, which is what makes them SMART.

SMART goals can be used in career planning and progression by providing a clear and achievable roadmap. They help in setting specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound objectives that can guide your career path. By setting SMART goals, you can have a clear vision of what you want to achieve in your career, measure your progress, ensure that your goals are attainable and relevant to your career path, and set a timeline for achieving them. This can lead to increased motivation, productivity, and success in your career.

View all 25 questions
stars icon Ask AI
info icon

زندگی حرفه‌ای

از اهداف SMART برای ارزیابی حرفه یا کسب و کار خود از زوایای مختلف استفاده کنید. بر نتایج سال گذشته تأمل کنید تا ببینید چگونه می‌توانید در سال آینده بهتر عمل کنید، سپس از خود بپرسید: چه چیزی می‌تواند بهبود یابد؟ چه اقداماتی می‌توان برای پیشرفت در این زمینه‌ها انجام داد؟ سپس اهداف SMART خود را تعیین کنید. "مواردی را که آزمایش کرده و ثابت کرده‌اید که سودآور یا مفید نیستند، حذف کنید. همچنین به پیشرفت‌ها و فناوری‌های جدیدی نگاه کنید که انتظار دارید کسب و کار شما را بهبود بخشند. سعی کنید مواردی را اجرا کنید که به شما امکان می‌دهند تا چالش‌های موجود که در گذشته غیرقابل دستیابی تلقی می‌شدند را غلبه کنید؛ این یک راه ملموس برای رشد پایدار است،" تروپیا می‌گوید.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Relevance in setting SMART goals refers to ensuring that the goals are aligned with other relevant goals and fits with the plans in place to meet the overall business or personal objectives. It's about focusing on something that makes sense with the broader business goals. For example, if the goal is to improve business profitability, then a relevant goal could be to eliminate unprofitable activities or implement new technologies that improve efficiency and reduce costs.

SMART goals can help in decision making by providing a clear and concrete path for sustained growth. They allow you to evaluate your career or venture from various angles, reflect on past results, and identify areas for improvement. By setting SMART goals, you can eliminate unprofitable or useless tasks, implement new advances and technologies, and overcome challenges that were previously deemed unattainable.

There are several ways to track progress in SMART goals. One way is to use a goal tracking tool or software that allows you to input your goals and track your progress towards them. Another way is to regularly review your goals and assess your progress. This could be done weekly, monthly, or quarterly depending on the nature of the goal. It's also important to measure your progress using the specific, measurable aspect of the SMART goal. For example, if your goal is to increase sales by 10% in the next quarter, you would measure your current sales and compare them to your sales at the end of the quarter.

View all 25 questions
stars icon Ask AI
info icon

زندگی شخصی

هنگام بازبینی اهداف شخصی خود، به روابط خود با مشتریان، خانواده، دوستان، همکاران و کارکنان نگاه کنید و تجربیات زندگی روزمره خود را در نظر بگیرید. بیابید کجا باید تنظیماتی انجام دهید تا بهترین نسخه خود برای آن‌ها باشید.تمرکز خود را بر روی تعیین اهداف هوشمند برای اجزای اصلی زندگی خود قرار دهید: سلامت و بهزیستی، مالی شخصی و رشد.

stars icon Ask AI
info icon

خیریه و جامعه

مطالعه دیگری از مدرسه تجارت هاروارد نشان داد که پاسخگویانی که پول بیشتری را برای دیگران خرج می کردند، در زندگی بسیار خوشحال تر بودند. برای دستیابی به خوشبختی بیشتر در سال آینده، یک هدف هوشمند سالانه تعیین کنید تا به خیریه ها و اهداف در جامعه خود کمک کنید. شما می توانید با در نظر گرفتن فرصت های خیریه ای که برای [کار یا تجارت] شما معنی دارد، شروع کنید، می گوید Tropea.

stars icon Ask AI
info icon
resource image
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کاربرد

HubSpot دستورالعمل های زیر را برای تعیین اهداف هوشمند تدوین کرده است:

  • از عبارات خاص استفاده کنید - هنگام نوشتن اهداف هوشمند، به یاد داشته باشید که آنها "خاص" هستند. "در کار خود بهتر شوید" یک هدف هوشمند نیست، چون خاص نیست. سوالات موثرتری که باید از خود بپرسید عبارتند از: در چه چیزی بهتر می شوم؟ چقدر می خواهم بهتر شوم؟
  • اهداف قابل اندازه گیری را شامل کنید - شما باید بتوانید اهداف هوشمند خود را "اندازه گیری" کنید، به این معنی که باید بتوانید پیشرفت را ردیابی و کمی کنید. "افزایش ترافیک وبلاگ از ایمیل" یک هدف هوشمند نیست زیرا افزایش قابل اندازه گیری نیست. به جای آن بپرسید: چقدر ترافیک بازاریابی ایمیل باید به دنبال آن باشم؟
  • هدف گذاری برای اهداف قابل دستیابی به صورت واقع بینانه - مطمئن شوید که معیار درصد X از واقعیت جدا نشده است. "اگر ترافیک وبلاگ شما ماه گذشته 5٪ افزایش یافت، سعی کنید این ماه آن را 8-10٪ افزایش دهید، به جای 25٪ بلندپروازانه. بسیار مهم است که اهداف خود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود تعیین کنید، نه معیارهای صنعت،" متخصصان می گویند.
  • اهداف مرتبطی را انتخاب کنید که به تجارت شما مرتبط باشند - اهداف هوشمند "مرتبط" باید به اهداف کلی تجارت شما و جریانات فعلی صنعت مرتبط باشند. از خود بپرسید: آیا افزایش ترافیک از ایمیل منجر به افزایش درآمد می شود؟ آیا واقعاً امکان دارد ترافیک ایمیل وبلاگ ما را با کمپین های فعلی به طور قابل توجهی افزایش دهیم؟
  • اهداف محدود به زمان را تعیین کنید - اهداف هوشمند "محدود به زمان" شما را در برنامه نگه می دارد. تیم HubSpot می گوید: "تعلق دادن مهلت ها به اهداف شما فشار سالمی را بر روی تیم شما برای دستیابی به آنها ایجاد می کند. این کمک می کند تا در مدت طولانی پیشرفت مداوم و معنی داری داشته باشید."
stars icon Ask AI
info icon

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download