slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our بهینه سازی فرآیند (بخش 2) presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در حین مطالعه ارائه 'بهینه سازی فرآیند (بخش 2)'، افراد با اسلاید 'کارت امتیاز بازرسی 5S' مواجه می شوند. این اسلاید ابزاری حیاتی برای کسانی است که به دنبال بهینه سازی فرآیندهای محل کار خود هستند. این کارت امتیاز یک چک لیست جامع برای ارزیابی و ارزشیابی فرآیند فراهم می کند، که امکان بازرسی دقیق از محل کار را فراهم می کند. کارت امتیاز طوری طراحی شده است که کنترل کیفیت را اندازه گیری کند، اطمینان حاصل کند که هر جنبه از فرآیند در سطح استاندارد است. با استفاده از این سیستم امتیازدهی، می توان نقاط قابل بهبود را شناسایی کرد، بنابراین کارایی و بهره وری را افزایش داد. این یک ابزار ضروری برای کسانی است که قصد بهینه سازی عملیات خود را دارند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download