slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our داشبورد حسابداری spreadsheet. Available in Google Sheets, and Microsoft Excel. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

DESCRIPTION

با 'زبانه تحلیل'، یک مدل در برگه داشبورد حسابداری، به تحلیل جامعی بپردازید. این زبانه برای بررسی مالی دقیق طراحی شده است و داده هایی را که از عملکردهای مختلف مرتبط با حسابداری به دست آمده است، جمع آوری و تفسیر می کند. این زبانه از اهمیت بسیار برای کارآفرینان، ارائه دهندگان خدمات حقوق و دستمزد و حسابداران شرکتی برخوردار است زیرا امکان ردیابی درآمد، هزینه ها و سود در طول زمان را فراهم می کند. با اینکه به طور پیش فرض پنهان است، اما می توان از طریق فیلترهای اکسل به زبانه تحلیل دسترسی پیدا کرد. این به عنوان یک ابزار کارآمد برای مدیریت، مصورسازی و بررسی داده های مالی عمل می کند و زمینه را برای گزارشات زیبا آماده می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download