slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our به سرعت حرکت کنید و چیزها را بشکنید: چگونه فیسبوک، گوگل و آمازون فرهنگ را گرفتار کردند و دموکراسی را تضعیف کردند book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

فصل 'حرکت سریع و شکستن چیزها - کاور کتاب' به بررسی تصاویری می پردازد که اولین تاثیر این بررسی را ایجاد می کنند. با تمرکز بر دینامیک قدرت در وادی سیلیکون و تأثیر آن، عناصر بصری کاور کتاب طوری طراحی شده اند که کنجکاوی را برانگیزاند و وضعیت موجود را مورد سؤال قرار دهند. با استفاده از نمادها و تصاویر، این فصل موضوعات اصلی و چالش هایی را که در صفحات 'حرکت سریع و شکستن چیزها' یافت می شود، ارتباط می دهد. از هنرمندی کاور کتاب، مشخص است که این فقط یک داستان فناوری دیگر نیست بلکه تحقیق سخت گیرانه ای در قدرت های بی چک و چونه تکنولوژی است.

FULL PREVIEW