slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our نقش ها و مسئولیت های تیم RACI presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در حوزه مدیریت پروژه، سردرگمی در مورد نقش ها و مسئولیت ها می تواند به فاجعه تبدیل شود. به همین دلیل، اسلاید 'ماتریس راسی' در ارائه 'نقش ها و مسئولیت های تیم راسی' مانند یک شوالیه در زره درخشان عمل می کند. این ابزار به طور ماهرانه مسئولیت های نقش های مختلف مانند مدیر اجرایی پروژه، مدیر، حامی، معمار فنی، توسعه دهنده برنامه و تحلیلگر کسب و کار را روشن می کند. این ابزار شفاف و آزمایش شده در نبرد، اطمینان می دهد که هر شرکت کننده در پروژه جای خود را در طرح بزرگ می داند، منجر به بهبود نتایج پروژه می شود.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download