slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our نقشه های استراتژی با داشبورد متعادل presentation. Available in Google Slides, Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با اسلاید با عنوان 'نقشه استراتژیک برای بهبود ساختار هزینه و ارتقاء ارزش'، حقیقت برنامه ریزی استراتژیک را فراگیر کنید. این اسلاید که بخشی از ارائه 'نقشه های استراتژیک با کارت امتیاز متعادل' طراحی شده است، به زیبایی اهداف سازمانی در تعادل بردن یادگیری، درونی، مشتری و پارامترهای مالی را بازتاب می دهد. این نقشه راهنمایی می کند تا تیم ها بتوانند تصویرسازی کنند که چگونه اقدامات آنها به بهبود ساختار هزینه و ارتقاء ارزش کمک می کند. این اسلاید در تعریف نقش ها و شکل دادن به درک همه از جایگاه خود در تصویر بزرگتر، در حالی که تمرکز بر اولویت های برتر سازمان را حفظ می کند، ابزار مفیدی است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download