slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our نمودارهای نهایی (بخش 4) spreadsheet. Available in Google Sheets, and Microsoft Excel. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

DESCRIPTION

با این مدل پیچیده Sunburst از مجموعه نهایی نمودارها (بخش 4)، به عمق بصری سازی داده ها بپردازید. مدل Sunburst، که همچنین به عنوان یک نمودار پای چند سطحی شناخته می شود، امکان سطوح عمیق تری از تقسیم بندی داده ها را فراهم می کند، به طور شگفت انگیز روابط سلسله مراتبی و نسبت ها در یک کل را به نمایش می گذارد. این مدل برای ارائه مجموعه داده های پیچیده در یک قالب قابل هضم استثنایی است. از دیدگاه های آماری تا تجزیه و تحلیل های مالی، این مدل تنوع در نمایش داده ها را تجسم می کند. مهارت های پیشرفته Excel شما گسترش و غنی می شود و کاوش داده ها به یک سفر جذاب و بصری تبدیل می شود.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download