slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our شکستن مصاحبه PM book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

DESCRIPTION

به 'تشخیص مصاحبه PM - نمودارها1'، یک فصل حیاتی در کتاب منبع 'تشخیص مصاحبه PM' بپردازید. تاکید اصلی در این فصل بر نمودارها است زیرا درک بصری از استراتژی محصول و اهداف کاربر را فراهم می کند، که یک مهارت بنیادی برای یک مدیر محصول آرزومند است. از درک محصولات یک شرکت تا اتخاذ تصمیم با اطلاعات محدود، یک نگاه به جهان نمودارها می تواند این سفر را ساده کند. این فصل بیش از اینکه فقط برای آزمایش غریزه های محصول باشد، توانایی طراحی الگوریتم ها یا نوشتن کد را به صورت خودبخود تشویق می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download