slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our الگوی برنامه پروژه (بخش 2) spreadsheet. Available in Google Sheets, and Microsoft Excel. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

DESCRIPTION

در 'قالب برنامه پروژه (بخش 2)'، مدلی با عنوان 'وظایف بر اساس مرحله' وجود دارد. این مدل یکی از مؤلفه های حیاتی جدول است که برای مدیریت و تجزیه و تحلیل پروژه ها و وظایف طراحی شده است. این مدل یک تفکیک دقیق از وظایف را ارائه می دهد، که بر اساس مراحل مربوطه آنها در پروژه دسته بندی شده است. این مدل در تسهیل استفاده از نماهای مختلف مانند تخته کانبان، ماتریس تریاژ و نمودار گانت بسیار مؤثر است. همچنین در تجزیه و تحلیل ریسک و شناسایی ذینفعان، فرصت های برجسته و زیرپروژه ها کمک می کند. در کل، این یک ابزار جامع برای نظارت بر نتایج و خروجی های پروژه است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download