resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

Explainer

Preview

خلاصه

"Kanban" چیست؟ کانبان یک چارچوب مدیریت پروژه است که از نمایشگر کارت برای سبک کارت‌ها روی تخته استفاده می‌کند تا اعضای تیم به راحتی بتوانند مراحل کاری هر وظیفه یا پروژه را ببینند. سیستم کانبان، که در تویوتا اختراع شد، باعث تبدیل این شرکت سازنده خودرو از فروش کمتر از سه صد خودرو در سال به یکی از بزرگترین سازندگان خودرو در جهان شد و در سال 2021 صدها میلیارد درآمد کسب کرد. در زیر، ما کانبان و منشأ آن را توضیح می‌دهیم، چگونگی کار کردن "تخته کانبان" و چگونگی دانلود و سفارشی کردن قالب جدول تخته کانبان که ما ایجاد کرده‌ایم را توضیح می‌دهیم.

stars icon
Questions and answers
info icon

The role of a dashboard in a Kanban system is to provide a visual representation of the workflow. It allows team members to easily see where each task or project is in a series of workflow stages. This helps in tracking progress, identifying bottlenecks, and improving overall efficiency.

The Kanban system manages task dependencies by visualizing the workflow. Each task is represented by a card on the Kanban board, and the position of the card on the board indicates its status in the workflow. This allows team members to easily see the status of each task and understand the dependencies between tasks. If a task is dependent on another, it cannot move to the next stage until the task it is dependent on is completed. This system helps to ensure that tasks are completed in the correct order and that no task is overlooked.

There are several types of Kanban boards, including Personal Kanban, Team Kanban, Portfolio Kanban, and others. The type of Kanban board used depends on the complexity and scale of the project.

View all questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

توضیح کانبان

سیستم کانبان توسط مهندس صنایع تاییچی اوهنو در تویوتا در دهه 1950 توسعه یافت. کلمه کانبان از دو کلمه چینی است، "Kan" 看 که به معنی نشان است، و "Ban" 板، که به معنی تخته است، یعنی "تابلوی نشانه." این اصطلاح در ژاپن در حدود سال 1600 زمانی که اقتصاد رونق گرفت و شهرهای ژاپن با کسب و کارهای رقابتی سرشار شد، محبوب شد. این سنت تا تابلوهای نئون، LED و 3D که امروزه شهرهای ژاپن را پر کرده است، ادامه یافته است. بهترین این تابلوها ارزش اصلی خود را به صورت تمام و کمال واضح و مختصر ارائه می‌دهند.

stars icon
Questions and answers
info icon

The Kanban system helps in communicating the core value of a project by providing a visual representation of the work process. It allows team members to see the status of every piece of work at any time. This transparency helps teams understand their work and how it aligns with the project's core value.

The different stages in a custom workflow of a Kanban board typically include: To Do, In Progress, and Done. However, these stages can be customized based on the specific needs of a project or team. For example, some teams may include stages like Backlog, Review, or Testing.

The Kanban system helps in competing for customers by improving efficiency and productivity. It allows businesses to manage their workflow, reduce waste, and respond quickly to changes in demand. This can lead to improved customer satisfaction, which can give a business a competitive edge.

View all questions
stars icon Ask follow up
resource image

سیستم کانبان اوهنو با استفاده از کارت‌های علامت‌گذاری بر روی یک تابلو بصری نشان می‌دهد که وظیفه در چه مرحله‌ای است و برای تماشاگران اعمال بعدی را در یک جریان کاری مشخص می‌کند. به عبارت خود اوهنو، این سیستم طراحی شده بود، "برای تولید فقط آنچه لازم است، زمانی که لازم است و به مقداری که لازم است." اوهنو این سیستم را به درخواست مدیرعامل تویوتا، کییچیرو تویودا، اختراع کرد که می‌خواست تویوتا در مدت کمتر از سه سال با بهره‌وری شرکت‌های خودروی آمریکایی رقابت کند. با این حال، شرکت در وضعیت بسیار بدی بود که حتی نمی‌توانست کارمند جدید استخدام کند. آن‌ها تجهیزاتی که آمریکایی‌ها داشتند را نداشتند و نمی‌توانستند افراد جدیدی را استخدام کنند، بنابراین مجبور شدند یک سیستم داخلی برای افزایش بهره‌وری خود توسعه دهند.

stars icon
Questions and answers
info icon

The key differences between the Kanban system and traditional project management methods lie in their approach to workflow and productivity. The Kanban system, invented by Taiichi Ohno for Toyota, uses visual cues (sign cards on a signboard) to indicate the stage of a task and prompt the next actions in a process workflow. It is designed to produce only what is needed, when it is needed, and in the amount needed, thereby increasing efficiency and reducing waste. Traditional project management methods, on the other hand, often involve detailed upfront planning and a linear approach to task completion, which may not be as flexible or responsive to changes in demand or capacity.

The Kanban system contributes to just-in-time production by visually showing what stage a task is in and prompting viewers on which actions to take next in a process workflow. It was designed to produce only what is needed, when it is needed and in the amount needed. This system was developed to increase productivity without the need for additional resources or employees.

The Kanban system aids in task prioritization by providing a visual representation of the workflow. It uses sign cards on a signboard to indicate the stage of a task, prompting viewers on the next actions to take. This system encourages production only when and as much as needed, thereby helping in efficient task prioritization and management.

View all questions
stars icon Ask follow up

تاییچی اوهنو راه خود را تا مدیر کارگاه ماشین‌ها پیمود و در نهایت مدیر شد. در این مدت، او هفت حوزه کلیدی از ضایعات را شناسایی کرد که به کاهش عملکرد شرکت کمک می‌کرد. به خصوص، آن‌ها با مشکلاتی مانند تولید بیش از حد و انباشت مواد خام روبرو بودند، که هنگام تغییر تقاضای مصرف‌کننده ضایعات ایجاد می‌کرد. بنابراین اوهنو نیاز داشت به یک سیستمی برای اعلام زمانی که محصول جدید مورد نیاز است، که بتواند درست در زمان مناسب با خط تولید و تامین‌کننده مواد خام به اشتراک گذاشته شود...

stars icon
Questions and answers
info icon

The future of Kanban Boards in project management looks promising. As businesses continue to evolve and adapt to changes, the need for efficient project management tools like Kanban Boards is increasing. They offer a visual way to manage tasks and workflows, which can greatly improve productivity and efficiency. Furthermore, with the rise of remote work and digital transformation, digital Kanban Boards are becoming more prevalent. They can be easily integrated with other project management tools and can be accessed from anywhere, making them a great tool for distributed teams. However, it's important to note that the effectiveness of Kanban Boards largely depends on how well they are implemented and used within a team or organization.

Kanban Boards have evolved significantly over time. Initially, they were physical boards used in manufacturing settings, like in Toyota where Taiichi Ohno developed the system to improve efficiency and reduce waste. The boards used visual signals to indicate when new products were needed, helping to manage overproduction and raw material stockpiling. Over time, the use of Kanban Boards has expanded beyond manufacturing to other industries, including software development and project management. They have also transitioned from physical to digital formats, with many online tools now available. These tools have added features like automatic notifications and integrations with other software, making the system even more efficient.

There are several resources available for learning more about Kanban Boards and their use in project management. Some of these include books like 'Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business' by David J. Anderson and 'Kanban from the Inside' by Mike Burrows. Online platforms like Coursera, Udemy, and LinkedIn Learning also offer courses on Kanban. Additionally, websites like Agile Alliance, LeanKit, and Atlassian have comprehensive guides and articles on the subject.

View all questions
stars icon Ask follow up

وحی بزرگ در سال 1956 رخ داد وقتی اوهنو به آمریکا رفت و زنجیره سوپرمارکت آمریکایی Piggly Wiggly را بازدید کرد.این سیستم او را الهام بخشید تا از کارت های کاغذی در طول زنجیره تامین برای ردیابی تقاضا و اعلام اقدامات مورد نیاز استفاده کند. این کارت ها تا زمانی که یک کارت تکمیل می شد به خط تولید متصل می شدند. سپس کارت به خودرو متصل می شد و هنگامی که خودرو فروخته می شد، کارت به خط تولید برمی گشت. فقط وقتی کارت به خط برمی گردد، کارگران می توانند محصول جدیدی را توسعه دهند. حتی در این حالت، کارت ها در یک "صف انتظار" نگه داشته می شدند تا زمانی که به یک شماره خاص برخورد می کردند، که نشان دهنده وجود تقاضای کافی برای ادامه بود. (منبع)

کارت ها فقط برای خودروها استفاده نمی شدند - بلکه هر ماده ای در فرآیند تولید کارت کانبان خود را داشت تا تامین کنندگان از همان سیستم کار کنند. این امر موجب کاهش انباشت مواد، افزایش کارایی و فراهم کردن دید کلی در طول زنجیره تامین شد. تا سال 1964، سیستم کانبان در سراسر شرکت گسترش یافت و در تمام فرآیندهای تویوتا استفاده شد. این در نهایت منجر به سیستم تولید بزرگتر تویوتا شد که می توانید در خلاصه کتاب سیستم تولید تویوتا ما با همین نام بیشتر در مورد آن بخوانید، یا در قالب ارائه الگوی Process Optimization Methodologies ما در مورد آن فیلم ببینید.

stars icon Ask follow up

چگونه تخته های کانبان کار می کنند

این روزها، سیستم کانبان با کارت های یادداشت فیزیکی اجرا نمی شود.کانبان در نهایت توسط صنعت نرم افزار پذیرفته شد و اغلب با روش مدیریت پروژه Lean یا Agile استفاده می شود. Agile یک سبک مدیریت پروژه تکراری است، که در آن مدیر یک پروژه بزرگ را به پروژه های کوچکتری تقسیم می کند که به صورت جداگانه برنامه ریزی، طراحی، ساخته و تست می شوند تا سریعتر ارسال شوند. چون Agile یک فلسفه مدیریت پروژه است، و Kanban یک ابزار مدیریت پروژه است، دو می توانند همزمان استفاده شوند و حتی با روش Scrum ترکیب شوند تا در یک دوره کوتاه که به آن sprint می گویند، روی یک گروه از وظایف کار کنند. (منبع)

stars icon Ask follow up
resource image

کانبان های دیجیتال امروزه شامل ستون های رنگی می شوند، که هر کدام یک مرحله کاری جداگانه را نشان می دهند، و کارت ها، که وظایف یا پروژه های فردی برای انجام دادن را نشان می دهند. کانبان ها معمولاً با چیزی که به آن محدودیت های "WIP" معروف است، می آیند، که برای محدودیت های "کار در حال انجام" ایستاده است. این محدودیت ها تعداد وظایف در یک ستون/مرحله خاص را محدود می کنند، بنابراین هیچ مرحله ای به عقب نمی افتد و مانعی برای پیشرفت نمی شود. Swimlanes می تواند برای جداسازی وظایف در تیم ها، فعالیت ها، یا انواع خدمات استفاده شود. (منبع)

stars icon Ask follow up

کانبان های دیجیتال مانند Trello از Atlassian از سیستم کانبان استفاده می کنند و عملکرد اضافی را برای سازماندهی اطلاعات در مورد هر وظیفه و محصول ارائه می دهند.به این ترتیب، تخته های کانبان می توانند برای مدیریت کارهای شخصی، ساخت تقویم سردبیری یا مدیریت یک لوله فروش استفاده شوند. آنها می توانند در مدیریت نقشه راه توسعه محصول یا پیگیری یک قیف استخدام کمک کنند. اما بیشتر سازمان ها و مدیران محصول نیازی به نرم افزار پیشرفته برای ایجاد تخته کانبان خود ندارند. همانطور که تویوتا نشان داد، تنها چیزی که شما نیاز دارید، تصویر واضحی از جریان کار خود و روشی برای تجسم پروژه خود است که در هر مرحله از آن انتقال می یابد.

stars icon Ask follow up

صفحه اصلی کانبان

وظایف را بصری مدیریت کنید

اول، تمام وظایف یک پروژه فعلی را در لیست وظایف وارد کنید. به هر وظیفه مرحله خود، اولویت، مالک مسئول و تاریخ شروع و سررسید را اختصاص دهید. سپس، با نوارهای پیشرفت، کار در حال انجام را ردیابی کنید، چند ساعت طول کشید تا کامل شود و پس از اتمام، تاریخ نهایی پایان آن. برای ویرایش این کرکره ها، می توانید از زبانه فیلدها استفاده کنید، برای افزودن اعضای جدید تیم مسئول، مراحل و سطوح اولویت. همچنین می توانید محدودیت کار در حال انجام خود را تنظیم کنید، که بخش حیاتی از کانبان است.

stars icon Ask follow up
resource image

در کانبان، هر وظیفه با توجه به سطح اولویت خود رنگ بندی می شود، بسته به اینکه در چه مرحله ای است. اگر یک مرحله خاص به حد WIP خود رسیده باشد، ستون مرحله خاکستری خواهد شد. از این استفاده می شود تا هیچ بخشی از جریان کار فراگیر نشود.

وظایف خود را در تقویم مشاهده کنید

اگر ترجیح می دهید وظایف خود را بر اساس تاریخ سررسید آینده مرتب کنید، یک نمایش تقویمی وظایف را بر اساس اولین تاریخ سررسید در لیست شما مرتب می کند، بنابراین شما می توانید یک نمای کامل تقویم 12 ماهه از تمام وظایف آینده خود را ببینید.

resource image

وظایف خود را با یک داشبورد مشاهده کنید

و داشبورد مجموع تعداد وظایفی را که انجام شده اند در مقابل آنهایی که باید تمام شوند را پیگیری می کند، همچنین تعداد وظایفی که به هر فرد و در هر مرحله اختصاص داده شده است. و این همه چیزی است که باید در مورد Kanban بدانید. فراموش نکنید، شما می توانید این تخته کانبان جدول را برای نیازهای مدیریت پروژه خود دانلود و سفارشی کنید تا زمان و ساعتهای کاری را صرفه جویی کنید.

stars icon Ask follow up
resource image

و اگر می خواهید ابزارهای بیشتری از جدول برای کمک به شما در دستیابی به اهداف مهمتر خود داشته باشید، نگاهی به قالب جدول لیست کارهای قابل انجام ما بیندازید و همچنین قالب ارائه Task Tracker ما را برای نمایشگرهای جایگزین ردیاب وظیفه و ابزارهای مدیریت پروژه برای انجام کار شما در موقع، هر بار بررسی کنید.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download