resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

Explainer

Preview

خلاصه

مشکلی در بهره وری دارید؟ از مجموعه قالب های جدول پراکندگی لیست کارهای قابل انجام ما برای مجموعه ای از لیست های کارهای قابل انجام و داشبوردها برای مدیریت پروژه ها در سطوح هفتگی، ماهانه یا زیر وظایف استفاده کنید. کارهای شخصی قابل انجام را بر اساس نوع، وضعیت و تاریخ سررسید مدیریت کنید. پیشرفت را در وظایف فردی با یک لیست کارهای قابل انجام با وضعیت ردیابی کنید. از آنجا که مهمترین عنصر هر لیست کار قابل انجام، اولویت بندی وظایف است، لیست اولویت ها کارهای قابل انجام را بر اساس اهمیت آنها تقسیم می کند. برای ردیابی دستاوردهای روزانه کار، از گزارش روزانه ای استفاده کنید که پیشرفت را به سوی اهداف فرکانس روزانه، هفتگی یا ماهانه انباشت می کند.

stars icon
5 questions and answers
info icon

Project managers could greatly benefit from using the To Do List Spreadsheet. It allows them to manage projects across weekly, monthly, or subtask views, track progress across individual tasks with a status to-do list, and prioritize tasks. The daily log feature can be used to track daily task accomplishments, which can help in meeting frequency goals.

The Priority list feature of the To Do List Spreadsheet enhances productivity by helping to organize tasks based on their importance. This allows users to focus on high-priority tasks first, ensuring that critical tasks are not overlooked in the hustle of daily activities. By dividing to-dos by their importance, it provides a clear view of what needs immediate attention, thus aiding in better time management and efficiency.

Individuals or companies can implement the To Do List Spreadsheet in their daily operations by first identifying all the tasks that need to be done. These tasks can then be entered into the spreadsheet, categorized by type, status, and due date. The spreadsheet can be used to track progress across individual tasks with a status to-do list. The Priority list feature can be used to prioritize tasks based on their importance. For tracking daily task accomplishments, the daily log can be used that accumulates progress toward daily, weekly, or monthly frequency goals.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image

در زیر، برخی از بهترین روش های بهره وری از اجراکنندگان برتر دنیای کسب و کار را به اشتراک می گذاریم، چگونه این بهترین روش ها می توانند به ابزارهای بهره وری شخصی شما اضافه شوند و چگونه می توانید مدل جدول پراکندگی لیست کارهای قابل انجام را که ما برای کمک ایجاد کرده ایم، دانلود و سفارشی کنید. هدف اینجا این است که توضیح دهیم چگونه می توان در محل کار یا هنگام کار از راه دور بهره ورتر بود. شرکت ها و کارآفرینان به طور مشابه با چگونگی ارزیابی بهره وری در محیط کار ترکیبی مبارزه کرده اند. اما با وجود اینکه اکنون بیش از همیشه افرادی کار از راه دور انجام می دهند یا برای خودشان کار می کنند، مدیریت برنامه ها و انجام همه کارها می تواند سخت باشد. اگر می خواهید مستقیماً به توضیحات جدول پراکندگی بروید، هم اکنون این کار را انجام دهید.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The Priority list feature of the To Do List Spreadsheet collection aids in task prioritization by allowing users to assign a level of importance to each task. This helps in identifying which tasks need immediate attention and which ones can be deferred. The feature can also be used to track progress and manage deadlines, ensuring that high-priority tasks are completed on time.

There are several strategies that can be employed to manage schedules and tasks when working remotely or independently. First, it's important to establish a routine and stick to it. This includes setting specific work hours and taking regular breaks. Second, use productivity tools such as to-do lists or project management software to keep track of tasks and deadlines. Third, prioritize tasks based on their importance and urgency. Fourth, eliminate distractions as much as possible. Finally, don't forget to take care of your physical and mental health. Regular exercise, a healthy diet, and adequate sleep can significantly improve your productivity.

The tool, which is a To Do List Spreadsheet, can be used to manage productivity in a hybrid workplace by allowing you to track and manage projects across weekly, monthly, or subtask views. You can manage personal to-dos by type, status, and due date. This can help in assessing productivity in a hybrid workplace where people are working remotely or for themselves, making it challenging to manage schedules and get everything done. The tool can be customized to suit your specific needs.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

وضعیت بهره وری در سال 2022

وضعیت بهره وری در محل کار در سال 2022 در همه جا متفاوت است.بر اساس گزارش اخیر آمار کار وزارت کار برای Q2، به طور کلی بهره وری کار تجاری 4.6٪ نسبت به سه ماه گذشته کاهش یافته است. بر اساس گزارش اخیر آمار کار وزارت کار برای Q2 سال 2022، به طور کلی بهره وری کار تجاری 4.6٪ نسبت به سه ماه گذشته کاهش یافته است. در نظرسنجی اخیر از مدیران اجرایی از سوی فدرال رزرو نیویورک در ماه آگوست سال 2022، 30٪ از شرکت هایی که کار از راه دور را گسترش دادند، کاهش بهره وری را گزارش کردند، در حالی که 50٪ تغییری گزارش نکردند. مقاله ای دیگر از ماه ژوئیه نشان داد که بخش هایی که کار از راه دور را گزارش کردند، افزایش سالانه 3.3٪ در خروجی بر ساعت را گزارش کردند. بخش هایی که اجازه کار از راه دور را ندادند، کاهش یا تغییری نداشتند.

مطالعه ای در ماه می 2022 از کارگران نشان داد که کسانی که حداقل بخشی از زمان خود را به صورت از راه دور کار می کردند، 9٪ بهره وری بیشتری نسبت به کسانی که از دفتر کار کار می کردند، گزارش کردند. ممکن است که انعطاف پذیری به کارمندان امکان بهینه سازی برای آنچه برای آنها بهتر کار می کند را بدهد. این یکی از دلایلی است که محیط کار ترکیبی محبوب تر شده است. اپل اخیرا از کارمندان خواسته است که سه روز در هفته به دفتر برگردند به عنوان "یک آزمایش" از سیاست دفتر ترکیبی خود برای ایجاد همکاری بیشتر حضوری که آن را برای توسعه محصولات سخت افزاری با کیفیت بالا لازم می بیند.اما سوال واقعی این است: پس چگونه بهره وری خود را مدیریت می کنید، چه به صورت از راه دور کار کنید یا برای خودتان کار کنید؟

stars icon
5 questions and answers
info icon

The May 2022 study suggests that workers who worked at least some of the time remotely reported being 9% more productive than those working from the office. This could be due to the flexibility remote work provides, allowing employees to optimize for what works best for them.

According to the New York Federal Reserve survey of executives from August 2022, 30% of companies that expanded remote work reported lower productivity, while 50% reported no change. Another study found that sectors with remote work reported a 3.3% annual increase in output per hour. Those that didn't allow remote work saw declines or no change.

The Bureau of Labor Statistics report for Q2 of 2022 indicates that business labor productivity has decreased by 4.6% from the previous quarter. This decline in productivity has been observed across various sectors, with some exceptions. For instance, sectors that allowed remote work reported a 3.3% annual increase in output per hour. Additionally, a study conducted in May 2022 found that workers who had the flexibility to work remotely at least some of the time were 9% more productive than those working exclusively from the office.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

بهترین روش های بهره وری از افراد برتر

اینجا برخی از نصایح دو نفر بسیار بهره ور است: جک دورسی از توییتر و الون ماسک، که هر دو سال ها شرکت های متعددی را اداره کردند. دورسی هفته خود را بر اساس روتین ها برنامه ریزی می کند، با اینکه هر روز به یک وظیفه متفاوت اختصاص داده شده است. حتی اگر وظایف متعددی دارید که باید انجام شوند، این حالت جریان را به حداکثر می رساند تا وظایف دسته بندی و به زیر مجموعه ها و وظایف تقسیم شوند و قطع نشوند. الون ماسک به طور معروف از جلسات خودداری می کند و پیشنهاد می کند اگر ارزشمند نیستند، از آنها خارج شوید. این به معنی این نیست که او به ارتباط اعتقاد ندارد: او می گوید افراد بهترین کار را انجام می دهند وقتی می دانند هدف چیست و چرا.

stars icon
5 questions and answers
info icon

According to Elon Musk, understanding the goal and its purpose in task management is crucial because it enhances productivity. Musk believes that people work best when they are clear about what the goal is and why it is important. This clarity helps in focusing efforts and avoiding unnecessary tasks or meetings that do not contribute to the goal. It also promotes effective communication and collaboration within the team.

The To Do List Spreadsheet collection can be used to emulate the task management strategies of successful entrepreneurs by organizing and categorizing tasks. For instance, you can dedicate each day to a different task or project, similar to Jack Dorsey's approach. This can help maximize productivity by promoting a flow state. You can also use the spreadsheets to avoid unnecessary meetings and focus on valuable tasks, similar to Elon Musk's strategy. The spreadsheets allow you to track progress, manage personal to-dos by type, status, and due date, and understand the overall goal of each task.

Elon Musk's perspective on meetings is that they should be avoided unless they are absolutely necessary. He believes that if a meeting is not providing value to all participants, it is better to walk out. However, this does not mean he undervalues communication. Musk emphasizes that people work best when they understand the goal and the reasons behind it.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

این به نام اولویت بندی است، یکی دیگر از راه های کلیدی برای افزایش بهره وری. استیو جابز توصیه می کند به "صد ایده خوب دیگر" بگویید نه به نفع بهترین ایده. وارن بافت اضافه می کند، "افراد واقعا موفق به تقریبا همه چیز می گویند نه." بافت در واقع یک ترفند به نام چارچوب "دو لیست" دارد. او توصیه می کند بیست و پنج هدف برتر خود را بنویسید. سپس، پنج اولویت بالاترین خود را دایره بزنید و به هر قیمتی از بیست مورد دیگر خودداری کنید.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The 'Two Lists' framework by Warren Buffett consists of two main components. First, you write down your top twenty-five goals. Second, you circle your five highest priorities from that list. The key is to focus solely on those top five goals and avoid the other twenty at all costs. This method is designed to help you prioritize and focus on what's truly important.

The 'Two Lists' framework, popularized by Warren Buffett, is a productivity method that involves writing down your top 25 goals, then circling your top 5 priorities and avoiding the other 20 at all costs. This method emphasizes focus and prioritization. Comparatively, other productivity frameworks may have different approaches. For example, the 'Eisenhower Box' separates tasks into four categories based on urgency and importance, while the 'Pomodoro Technique' uses timed intervals to break work into manageable chunks. Each framework has its own strengths and is suited to different types of tasks and individuals.

The 'Two Lists' framework aligns with the concept of prioritization in task management by helping individuals focus on their most important tasks. In this framework, you write down your top twenty-five goals, then circle your five highest priorities. The key is to concentrate on the top five tasks and avoid the other twenty until those are completed. This method ensures that your energy and attention are directed towards the most critical tasks, thereby enhancing productivity.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

حالا که لیست "کارهایی که باید انجام شوند" را دارید، وقت آن است که کار خود را شروع کنید. هم بنیانگذار اینستاگرام، کوین سیستروم می گوید که هر چه که نیاز دارید برای انجام آن حداقل پنج دقیقه شروع کنید.اگر می توانید پنج دقیقه روی آن کار کنید، احتمالاً آن را به پایان می رسانید. فراتر از این، علم نشان می دهد که ورزش منظم، کافی بودن خواب، گوش دادن به موسیقی بدون شعر در حین کار و گرفتن استراحت کافی می تواند به شما کمک کند تا در کل کارایی بیشتری داشته باشید. اگر می خواهید نکات بیشتری در مورد چگونگی ایجاد فرهنگ اجرا در محل کار خود بدست آورید، خلاصه کتاب ما را در مورد Execution: The Discipline of Getting Things Done بررسی کنید.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

توضیح دهنده

مدیریت کارهایی که باید انجام دهید

پس چگونه می توانید تمام این نکات را بگیرید و آن را در کار خود اعمال کنید؟ شما به یک لیست کارهایی که باید انجام دهید نیاز دارید که برای شما کار کند. فهرست کارهای ما که باید انجام دهید، مجموعه ای از لیست های کاری را با داشبوردهایی که می توانید دانلود و سفارشی کنید برای هر نیاز تجاری یا شخصی فراهم می کند. چه شما بخواهید پروژه ها را در نمای هفتگی، ماهانه یا زیر وظیفه مدیریت کنید یا کارهای شخصی خود را بر اساس نوع، وضعیت و تاریخ سررسید مدیریت کنید، این الگو لیست های آسان برای استفاده برای شما دارد. شما حتی می توانید پیشرفت هر کار فردی را با یک لیست کار با وضعیت ردیابی کنید.

stars icon Ask follow up
resource image

و از آنجا که مهمترین عنصر هر لیست کاری اولویت بندی است، مدل لیست کار ما تجسم های خاصی را ارائه می دهد که بر اساس اولویت تقسیم شده اند. علاوه بر این، اگر تمام چیزی که به آن نیاز دارید یک ردیاب کار روزانه است، لیست ورود ما پیشرفت شما را به سوی اهداف فرکانس روزانه، هفتگی یا ماهانه انباشته می کند.

مدیریت زمان خود را

مهمترین وظیفه برای هر لیست کاری این است که به شما کمک کند تا زمان خود را به صورت ممکن بیشتر مدیریت کنید.این لیست هفتگی کارهای قابل انجام به شما اجازه می دهد تا برای کلیه وظایف هفتگی در تیم های مختلف و نقش های مسئول بودجه بریزید و ساعات تخمینی اختصاص یافته برای هر کار را در مقابل ساعات واقعی لازم برای انجام آن ردیابی کنید. برای مشاهده یک ماه کامل، همین تصویر بصری در طول هفته های ماه شکسته شده است. می توانید سطرهای بیشتری را برای جایگزینی کلیه وظایف یک هفته اضافه کنید. داشبورد در بالا هزینه تخمینی و ساعات در مقابل هزینه واقعی و ساعات را در هر کار ردیابی می کند.

stars icon Ask follow up

همچنین به مدیر پروژه اجازه می دهد تا وظایف، بخش ها و نقش ها را بر اساس وضعیت آنها ردیابی کند. مدیر پروژه سپس می تواند تعداد وظایف انجام شده، در حال انجام یا شروع نشده را در یک بازه زمانی مشخص ردیابی کند تا ببیند آیا پروژه برنامه ریزی شده است یا خیر. اگر وظایف بیشتری نسبت به برنامه عقب افتاده باشند، این داشبورد به پروژه اطلاع می دهد که کدام وظایف و اعضای تیم بیشترین حمایت را برای بازگشت به برنامه نیاز دارند.

stars icon Ask follow up
resource image
resource image

پروژه های خود را مدیریت کنید

حالا فرض کنید یک مدیر پروژه بخواهد با این لیست کارهای قابل انجام، چندین پروژه را مدیریت کند. لیست کارهای قابل انجام پروژه می تواند یک سری زیر پروژه ها را به عنوان بخشی از پروژه اصلی در اینجا ردیابی کند. این داشبورد به همان ترتیب که لیست هفتگی و ماهانه کارهای قابل انجام کار می کند، عمل می کند، با این تفاوت که مدیر پروژه می تواند هر زیر پروژه را در یک سری از معیارها بشکند تا ببیند هر پروژه چگونه نسبت به دیگران است.از آنجا که مفید است کارهای پیچیده را به زیر مجموعه‌های ساده‌تر تقسیم کنیم، این لیست کارهای قابل انجام برای مدیریت تیم‌های بزرگ و مدیریت وظایف طولانی مدت مفید است.

stars icon Ask follow up
resource image
resource image

خودتان را مدیریت کنید

حالا، اگر می‌خواهید وظایف شخصی خود یا کارهای یکبار مصرف را مدیریت کنید چه؟ یک لیست ساده کارهای قابل انجام به شما امکان می‌دهد تا کارهای قابل انجام خود، تاریخ سررسید آنها و اولویت آنها را اضافه کنید. هنگامی که یک وظیفه انجام شد، به سادگی آن را علامت بزنید. اگر وظایف جدیدی اضافه شوند که مهم‌تر هستند، به سادگی آنها را به بالای لیست بکشید. داشبورد در بالا وظایف انجام شده و انجام نشده را بر اساس سطح اولویت، همچنین بر اساس تاریخ سررسید نشان می‌دهد. همانطور که وظایف علامت زده می‌شوند، داشبورد به روزرسانی می‌شود و به شما آرامش می‌دهد که وظایف شما در هدف هستند و در حال انباشته شدن نیستند.

stars icon Ask follow up
resource image
resource image

برای وظایف پیچیده‌تر که زمان برای انجام آنها لازم است، از لیست وضعیت کارهای قابل انجام استفاده کنید و نوار تکمیل را همانطور که پیشرفت انجام می‌شود به روز کنید. نمودار درصد کلی تکمیل، درصد کلی پیشرفت را در تمام وظایف محاسبه می‌کند، بنابراین همانطور که در چندین کار قابل انجام پیشرفت صورت می‌گیرد، حتی اگر وظایف به طور کامل تمام نشوند، به صورت بصری نمایش داده می‌شود.

stars icon Ask follow up

در آخر، یک لیست روزانه کارهای قابل انجام هر رویدادی را که می‌خواهید هر روز، هر هفته یا هر ماه بر اساس ستون فرکانس انجام دهید، ثبت می‌کند.هرچه فعالیت‌های بیشتری ثبت شود، پیشرفت انباشته رشد می‌کند و رنگش تغییر می‌کند تا شما بتوانید افزایش پیشرفت خود را به سوی اهدافتان در طول زمان ببینید.

چون اولویت‌بندی عامل بحرانی‌ترین بین شما و اهدافتان است، هر لیست کارهایی که باید انجام شود و داشبورد در این جدول اکسل به نحوی حساب برای اولویت می‌کند. با این حال، اگر واقعاً می‌خواهید اولویت‌بندی کنید، لیست اولویت کارهایی که باید انجام شود، وظایف را به صورت بصری ساده می‌شکند، بنابراین وظایف با اولویت بالا ابتدا می‌آیند، پس از آن وظایف با اولویت متوسط و پایین. این کمک می‌کند تا روش 5/25 وارن بافت را انجام دهید... پنج تا از برترین‌ها را در بخش با اولویت بالا بنویسید و بقیه لیست کارهایی که باید انجام شود را حذف کنید.

stars icon Ask follow up

وقتی به تعادل سخت کار و زندگی امروز می‌رسیم، شما نیاز به لیست‌های کاری دارید که برای شما کار کنند به جای اینکه علیه شما کار کنند. با آن‌ها، شما می‌توانید بیشتر کار کنید و بهتر تیم‌های خود، سطح استرس و سلامت روان کلی خود را مدیریت کنید. شما می‌توانید این لیست کارهای قابل انجام جدول اکسل را دانلود و سفارشی کنید تا زمان و ساعت‌های کاری را صرف این کار کنید. حالا، برای استراتژی‌های برتر برای مراقبت و تعادل تمام اولویت‌های رقابتی زندگی، خلاصه کتاب ما از کتاب چگونه زندگی خود را اندازه گیری خواهید کرد نوشته کلیتون کریستنسون را بررسی کنید.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download