slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our چهارگانه: DNA پنهان آمازون، اپل، فیسبوک، و گوگل book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

فصل با عنوان 'چهار - نمودارها' در کتاب 'چهار: DNA پنهان آمازون، اپل، فیسبوک، و گوگل' دیدگاه ارزشمندی را در مورد موفقیت بی سابقه آنها ارائه می دهد. با استفاده از نمودارهای ساده و زنده، این فصل مدل کسب و کار پیچیده و استراتژی های استفاده شده توسط این قدرت های جهانی، آمازون، اپل، فیسبوک، و گوگل را تجزیه و تحلیل می کند. الگوهایی ظاهر می شوند، نشان دهنده چگونگی استفاده هر یک از این غول ها از فناوری، خلاقیت، و جسارت خالص برای شکل دادن به مسیرهای خود به سوی حاکمیت جهانی. این فصل درک را افزایش می دهد، مفاهیم چالش برانگیز را به آسانی قابل فهم می کند، کمک به درک بیشتر استراتژی های کسب و کار در عصر دیجیتال.

FULL PREVIEW