resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Preview

خلاصه

جهانی شدن یکی از مهمترین چالش هایی است که رهبران کسب و کار امروز با آن روبرو هستند. اما در حالی که یک چالش است، جهانی شدن فرصت های بسیاری را ارائه می دهد. بسته بازارهای نوظهور ما که 100٪ قابل سفارشی است، تلاش شما را برای تجزیه و تحلیل تمام مشکلات و منافع مرتبط با اقتصادهای خارجی آسان می کند و تصمیم می گیرد که آیا الان وقت مناسبی برای ورود به یک بازار در حال ظهور است یا خیر.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Investing in emerging markets can offer several long-term benefits. These include potential for high returns as these markets grow and develop, diversification of investment portfolio, and the opportunity to invest in new and innovative industries. However, it's important to note that investing in emerging markets also comes with risks, including political instability, economic volatility, and regulatory uncertainties.

A business can leverage globalization for higher returns by tapping into new markets, accessing a larger customer base, and taking advantage of cost efficiencies in different regions. This could involve setting up operations in countries where labor or materials are cheaper, or selling products in countries with high demand. It's also important to understand and adapt to local cultures and regulations to be successful.

Key considerations for a business planning to enter an emerging market include understanding the local culture and business practices, assessing the political and economic stability of the country, evaluating the market size and potential growth, analyzing the competition, and considering the legal and regulatory environment. It's also important to consider the infrastructure and logistics, potential partnerships, and the availability of skilled labor.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های اسلاید

با این اسلاید، تمام تهدیداتی که بازارهای در حال ظهور ممکن است ایجاد کنند را لیست کنید. این موارد می توانند شامل: ریسک نرخ ارز خارجی، توزیع های غیر نرمال، معاملات باطل داخلی، محدودیت ها، کمبود نقدینگی، سختی در جمع آوری سرمایه و بیشتر باشند.

resource image

از این اسلاید برای اعمال تجزیه و تحلیل PESTEL به ارزیابی بازارهای در حال ظهور خود استفاده کنید. تجزیه و تحلیل PESTEL ابزاری است که برای تجزیه و تحلیل و پیگیری عوامل محیطی ماکرو که ممکن است عملکرد یک سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد، استفاده می شود.

resource image

برای دانستن اینکه آیا شما قصد دارید به دنبال یک بازار در حال ظهور بروید یا خیر، حیاتی است که تولید ناخالص داخلی (GDP) آن را تعیین کنید. GDP اطلاعاتی در مورد اندازه اقتصاد کشور و بیشتر از همه، سلامت اقتصادی آن ارائه می دهد.

resource image
stars icon
25 questions and answers
info icon

An organization can effectively track and analyze the macro-environmental factors of emerging markets by using tools like PESTEL Analysis. This tool helps in analyzing and tracking the macro-environmental factors that may impact a venture's performance. It's also critical to determine the Gross Domestic Product (GDP) of the emerging market, as it provides information about the size and health of the country's economy.

Social factors that influence the growth of emerging markets include cultural norms and values, population growth rates, age distribution, education levels, and social mobility. These factors can affect consumer behavior and demand, labor markets, and business practices, among other things.

The legal framework of a country can significantly impact its attractiveness as an emerging market. A strong legal framework provides stability and predictability, which are crucial for businesses. It ensures the protection of property rights, enforcement of contracts, and fair dispute resolution, which are essential for attracting foreign investments. Moreover, it also affects the ease of doing business, regulatory compliance, and overall business environment. However, a weak or unstable legal framework can deter investors due to the risks associated with legal uncertainties, corruption, and lack of enforcement.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

بررسی کلی

به گفته یک شرکت خدمات مالی، شرکت Charles Schwab، بازارهای در حال ظهور کشورهایی هستند که در حال رشد اقتصادی سریع و صنعتی شدن هستند. این کشورها، وب سایت Charles Schwab می گوید، 59٪ جمعیت جهان و 40٪ خروجی اقتصادی جهان را تشکیل می دهند. همچنین ارزش ذکر است که بر اساس برآورد بین المللی صندوق پولی در آوریل 2019، اقتصادهای بازارهای در حال ظهور انتظار می رود سریعتر از اقتصادهای توسعه یافته رشد کنند، با 4.8٪ در سال 2020، در مقایسه با 3.6٪ برای همتایان توسعه یافته آنها.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Emerging markets, undergoing rapid economic growth and industrialization, have the potential to significantly impact global wealth distribution. As they make up 59% of the world's population and 40% of the world's economic output, their growth could lead to a shift in wealth from developed to emerging economies. This is especially likely considering the projected growth rates, with emerging economies expected to grow at a faster pace than developed ones.

The economic performance of emerging markets significantly impacts international trade. As these markets grow and industrialize, they increase their demand for imports, thus stimulating global trade. Additionally, as their economies develop, they also increase their production capacity, leading to an increase in exports to other countries. This not only boosts global trade but also affects the balance of trade between different countries. Furthermore, the economic growth in these markets can lead to increased investment, both domestic and foreign, which can further stimulate international trade.

Emerging markets play a significant role in the global economic balance. They represent a large portion of the world's population and economic output. These countries are experiencing rapid economic growth and industrialization, contributing to the global economy. Furthermore, emerging market economies are projected to grow faster than developed economies, indicating their increasing influence and importance in the global economic balance.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up
resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

کاربرد

استادان در مدرسه کسب و کار هاروارد، Tarun Khanna و Ross Graham Walker، سه رویکرد زیر را برای تجزیه و تحلیل استراتژی برای بازارهای در حال ظهور توصیه می کنند:

استراتژی های فعلی خود را تطبیق دهید

برای موفقیت، این دانشمندان می گویند، مدل های کسب و کار باید به خصوصیات هر کشور جدید سفارشی شوند. "[رهبران کسب و کار] ممکن است باید به خلاء های بازار محصولات یک کشور، بازارهای ورودی آن، یا هر دو، تطبیق پیدا کنند. اما شرکت ها باید حتی در حالی که مدل های کسب و کار خود را تطبیق می دهند، پیشنهادات کسب و کار اصلی خود را حفظ کنند. اگر تغییراتی که ایجاد می کنند بیش از حد رادیکال باشند، این شرکت ها مزایای مقیاس جهانی و برندسازی جهانی خود را از دست خیاهند داد،" Khanna و Graham Walker در مقاله خود برای "Harvard Business Review" ("HBR") می نویسند.

stars icon
25 questions and answers
info icon

To deal with economic differences when entering new markets, businesses need to tailor their models to each new nation's particularities. They may need to adapt to the voids in a country's product markets, its input markets, or both. However, it's crucial for companies to retain their core business propositions even as they adapt their business models. If they make shifts that are too radical, they risk losing their advantages of global scale and global branding.

Some strategies for dealing with regulatory differences when entering new markets include understanding and adapting to the local regulations, maintaining the core business proposition while making necessary adjustments, and leveraging global scale and branding advantages. It's also important to tailor the business model to the specificities of each new nation, which may involve adapting to the voids in a country's product markets, its input markets, or both.

Companies can ensure their business model is sustainable in emerging markets by tailoring their business models to each new nation's particularities. They may have to adapt to the voids in a country's product markets, its input markets, or both. However, companies must retain their core business propositions even as they adapt their business models. If they make shifts that are too radical, these firms will lose their advantages of global scale and global branding.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

متن ها را تغییر دهید

متن هایی که در آنها کار می کنید را تغییر دهید، زیرا محصولات یا خدماتی که سرمایه گذاری شما ارائه می دهد می تواند تغییرات چشمگیری در بازارهای محلی ایجاد کند.برای مثال، وقتی اولین کانال ماهواره ای آسیا، "ستاره" مستقر در هنگ کنگ در سال 1991 راه اندازی شد، بازار هند را به چندین روش تغییر داد، خانا و گراهام واکر می نویسند. بر اساس آنچه آنها می گویند، "شرکت نه تنها باعث شد دولت هند بر سریع ترین برنامه های تلویزیونی خود از دست بدهد، بلکه منجر به صنعت تولید تلویزیون در حال رشد و راه اندازی چندین کانال ماهواره ای دیگر متوجه مخاطبان هندی شد."

stars icon Ask follow up

دوری کنید

در برخی موارد، رقابت برای بازارهای در حال ظهور ممکن است خطرناک و غیر منطقی باشد. Home Depot به عنوان مثال، همیشه در ورود به بازارهای کشورهای در حال توسعه دقت کرده است. دانشمندان توضیح می دهند: "این شرکت یک ارزش مشخص برای مشتریان ارائه می دهد: قیمت های پایین، خدمات عالی و کیفیت خوب. برای اینکه بتواند این کار را انجام دهد، از مجموعه ای از موسسات خاص آمریکا وابسته است. این شرکت برای کاهش حداقل موجودی که باید در فروشگاه های انبار سبک خود نگه دارد، به بزرگراه ها و سیستم های مدیریت لجستیک آمریکا وابسته است."

stars icon Ask follow up

آنها ادامه می دهند: "این شرکت برای تشویق کارکنان فروشگاه به ارائه خدمات برتر، به مالکیت سهام کارکنان وابسته است. و ارزش ارائه شده توسط آن از این واقعیت بهره می برد که هزینه های بالای کار در ایالات متحده باعث تشویق مالکان خانه به انجام پروژه های دی ای وای می شود."

resource image
resource image

مطالعات موردی

یکی از عوامل کلیدی که باید هنگام تحلیل بازارهای در حال ظهور در نظر گرفته شود، استراتژی بومی سازی است. بومی سازی بسیار خاص و پیچیده است، اما شما می توانید از برندهایی که در عرصه جهانی در حال کشتن هستند یاد بگیرید.

Uniqlo

در چند سال گذشته، برند لباس Uniqlo بیش از 1,500 فروشگاه در سراسر جهان افتتاح کرده است. بر اساس Shutterstock، راز شرکت در این است که ایجاد محتوا برای رسانه های اجتماعی خود برای بازارهای متنوع و رو به رشد در سراسر جهان را بسیار جدی می گیرد. بنابراین، Uniqlo صفحات فیسبوک خود را بر اساس کشور محلی می کند، که سپس امکان سفارشی سازی ساده محتوایی که آنها تبلیغ می کنند را فراهم می کند. "اگر تیم بازاریابی نیاز به انتشار خبری درباره تبلیغاتی در مورد کت های زمستانی در استرالیا دارد در حالی که تبلیغات برای خط لباس های تابستانی جدید خود در ماکائو را اجرا می کند، آسان است که این محتوای محلی را به طور همزمان اجرا کند،" Shutterstock توجه دارد.

stars icon Ask follow up

Netflix

در سال 2017، Netflix در بیش از 190 کشور در دسترس بود، که این موضوع شگفت انگیز است، با توجه به اینکه در سال 2015، خدمات پخش ویدیو فقط در 50 کشور فعال بود. بر اساس "HBR"، Netflix، "[باید] معاملات محتوای منطقه به منطقه و گاهی اوقات کشور به کشور را تأمین کرده باشد. همچنین [باید] با مجموعه ای متنوع از محدودیت های تنظیماتی ملی روبرو شده باشد، مانند آنهایی که محدودیت هایی را در مورد چه محتوایی می تواند در بازارهای محلی در دسترس باشد.""

stars icon Ask follow up

برای رضایت از هدف خود برای گسترش جهانی، شاتراستاک می نویسد، نتفلیکس باید یک برنامه ترجمه چشمگیر برای برنامه‌های محلی و محتوای مخاطبان در کشورهای مختلف را راه اندازی کند. این اقدام نیازمند انتشار استراتژیک برنامه‌ها با زیرنویس‌های محلی، زبان‌های محلی و دوبله بود. و اخیراً، نتفلیکس شروع به ایجاد برنامه‌های اصلی در 17 بازار مختلف کرد، که این کمک می‌کند نه تنها محتوا را به مشتریان محلی تبلیغ کند بلکه جذب مخاطبان جدید در سراسر جهان را نیز تسهیل می‌کند.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download