resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

Preview

خلاصه

آیا نیاز دارید چندین پروژه سرمایه گذاری یا شرکت های عمومی را برای سرمایه گذاری ارزیابی کنید؟ این ارزیابی سرمایه گذاری و ROIC برگه اکسل کارایی استفاده از سرمایه بین شرکت ها بر اساس فرضیات بازده سرمایه گذاری شده (ROIC)، نرخ بازسرمایه گذاری و چندگانه ارزیابی مقایسه می کند. سپس، پیش بینی های سود خالص و ارزش سهام به دست آورده شده و بازده ها برای مدت طولانی توسط شرکت مقایسه می شوند. حساسیت بازده ها نسبت به فرضیات اصلی نیز ارائه می شود.

stars icon
25 questions and answers
info icon

One can improve their skills in investment valuation by gaining a deep understanding of financial metrics such as Return on Invested Capital (ROIC), reinvestment rate, and valuation multiples. It's also beneficial to practice forecasting net income and equity value, and comparing returns over the long term. Understanding the sensitivity of returns to these core assumptions is also crucial. Additionally, continuous learning through reading books, attending workshops, and taking courses on investment valuation can also be very helpful.

There are numerous resources available to learn more about investment valuation. Some of the most popular ones include books like 'The Little Book of Valuation' by Aswath Damodaran, 'Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies' by McKinsey & Company, and 'Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset' by Aswath Damodaran. Online courses on platforms like Coursera, Udemy, and Khan Academy also offer comprehensive lessons on investment valuation. Additionally, financial blogs, podcasts, and YouTube channels can be a great source of information.

The industry or sector can significantly impact the ROIC of a company. Different industries have different capital requirements, risk levels, and profit margins, all of which can affect ROIC. For example, industries with high capital intensity like manufacturing or utilities may have lower ROIC due to high investment costs. On the other hand, sectors like technology or services may have higher ROIC due to lower capital requirements and higher profit margins. Additionally, industry growth rates, competition levels, and regulatory environment can also influence a company's ROIC.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

برجسته های برگه ها

ROIC معیار مقایسه عملکرد بین کسب و کارها است، متخصصان McKinsey & Co می گویند. برای ابزارهای برتری که تحلیلگران McKinsey استفاده می کنند، قالب ارائه ما را با چارچوب 7S مک کینزی بررسی کنید. پس از این برگه برای انجام مقایسه شرکت و اندازه گیری عملکرد در بخش های سرمایه گرانقیمت مانند تولید، خرده فروشی و غیره استفاده کنید.

resource image
stars icon Ask follow up

کاملاً ممکن است که محاسبه ROIC نیاز به مدیریت حجم های بالای داده داشته باشد. برای ارائه این داده ها به صورت قابل هضم و ایجاد "گفتگو" با اعداد خود، از نمودارها و گراف ها استفاده کنید. برای گزینه های بیشتر، قالب ارائه ما را با مجموعه نمودارها (بخش 2) بررسی کنید.

resource image

کاربرد

در مقاله ای که Joe Knight، یک مربی مالی و کسب و کار، برای Harvard Business Review (HBR) نوشته، توصیه می کند که هنگام محاسبه بازده سرمایه گذاری، موارد زیر را در نظر بگیرید:

 1. هزینه های نقدی اولیه را تعیین کنید - این شامل مواردی مانند هزینه های تجهیزات، هزینه های حمل و نقل، هزینه های نصب، هزینه های راه اندازی، آموزش برای افراد درگیر و غیره می شود. "هر چیزی که در راه اندازی پروژه دخیل است باید بخشی از هزینه های نقدی اولیه شما باشد. اگر فقط قصد خرید یک ماشین جدید را دارید، تخمین تمام هزینه ها بسیار آسان است. یک پروژه یا ابتکاری که احتمالاً چند ماه طول خواهد کشید، سخت تر خواهد بود،" Knight می گوید.
 2. جریانات نقدی از سرمایه گذاری را پیش بینی کنید - در اینجا، شما باید جریان نقدی خالصی را که سرمایه گذاری به همراه خواهد داشت، تخمین بزنید، با توجه به متغیرهایی مانند افزایش سرمایه کار، تغییرات در مالیات و تنظیمات برای هزینه های غیر نقدی. قرار دادن جریانات نقدی روی یک تقویم به تخمین بازده های شما سال به سال یا حتی ماه به ماه کمک خواهد کرد.
 3. حداقل بازده را تعیین کنید - حداقل نرخ بازده اغلب به عنوان "نرخ مانع" نامیده می شود. شرکت ها ممکن است بسته به ریسک موجود در سرمایه گذاری های پیشنهادی، بیش از یک نرخ مانع داشته باشند. Knight می گوید: "مردم مالی نرخ های مانع را با نگاه کردن به هزینه سرمایه شرکت، ریسک موجود در یک پروژه خاص، و هزینه فرصت از دست رفتن سرمایه گذاری های دیگر تعیین می کنند."
stars icon
25 questions and answers
info icon

The ROIC (Return on Invested Capital) & Investment Valuation spreadsheet can aid in comparing the efficiency of capital use between companies by providing a quantitative measure of how well companies generate cash flow relative to the capital they have invested in their business. It allows for a direct comparison of the efficiency of capital use across different companies, regardless of their size or industry. This can be particularly useful for investors or analysts who are trying to determine which companies are able to use their capital most efficiently to generate returns.

The hurdle rate plays a crucial role in the investment valuation process as it is the minimum rate of return expected on an investment. It is used to determine the potential of the investment and whether it is worth pursuing. The hurdle rate is often used to compare with the projected rate of return of an investment. If the projected return is higher than the hurdle rate, the investment is considered worthwhile. However, if the projected return is lower than the hurdle rate, the investment may not be pursued. Companies may have different hurdle rates depending on the risk associated with the proposed investments.

Improving the accuracy of cash flow forecasts can be achieved by several methods. Firstly, ensure that you have a clear understanding of your business's financial history. This includes knowledge of past sales, expenses, and cash flow trends. Secondly, regularly update your forecasts to reflect the current business environment and any changes in your business operations. Thirdly, consider using cash flow forecasting software that can help automate the process and provide more accurate results. Lastly, always account for unexpected expenses or changes in the market that could impact your cash flow.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up
"
 • سرمایه گذاری را ارزیابی کنید - به عنوان مرحله آخر، از یک یا چند از چهار روش محاسبه ROI استفاده کنید: بازپرداخت، ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و شاخص سودآوری برای متوجه شدن اینکه آیا سرمایه گذاری پیشنهادی بازگشتی بیشتر یا کمتر از نرخ مانع شرکت دارد. برای ابزارهای بیشتر برای ارزیابی فرصت یک کسب و کار، به الگوی صفحه گسترده ما فرم حرفه ای نهایی استارتاپ مراجعه کنید.
 • Download and customize this and 500+ other business templates

  Start here ⬇️

  Voila! You can now download this Spreadsheet

  Download

  آمار

  2020 سال چالش برانگیزی بود اما همچنین سال یادگیری بود. New Constructs - شرکتی که ابزارهای تحقیق بر روی سهام را در بازار ارائه می دهد، گزارش مهمی را منتشر کرد که در Forbes به نمایش درآمد. این گزارش رانندگان درآمد اقتصادی را تحلیل می کند: ROIC، حاشیه NOPAT، چرخش سرمایه گذاری شده و هزینه میانگین وزن دار سرمایه (WACC) برای S&P 500 - شاخص بازار سهامی که عملکرد سهام 500 شرکت بزرگ را اندازه گیری می کند.

  stars icon
  25 questions and answers
  info icon

  The specific details about other reports published by New Constructs are not mentioned in the content. However, New Constructs is known for its comprehensive financial analysis and it likely publishes a variety of reports on different aspects of the market, including individual stock analysis, sector analysis, and broader market trends.

  The ROIC & Investment Valuation spreadsheet can be improved for better investment decision making by incorporating more comprehensive data, such as industry-specific metrics, and by improving the user interface for easier navigation and understanding. Additionally, the spreadsheet could benefit from the inclusion of predictive analytics features that can help forecast future trends based on historical data.

  The drivers of economic earnings, such as Return on Invested Capital (ROIC), Net Operating Profit After Tax (NOPAT) margin, invested capital turns, and the Weighted Average Cost of Capital (WACC), can significantly impact future investment decisions. High ROIC and NOPAT margin indicate efficient use of capital and profitability, which can attract investors. On the other hand, high WACC indicates higher risk and cost of capital, which might deter investment. Invested capital turns, which measure how efficiently a company uses its capital, can also influence investment decisions.

  View all 25 questions
  stars icon Ask follow up

  پژوهشگران در سال 2020 متوجه شدند:

  • ROIC برای بخش مواد اولیه از سال 2011 در حال کاهش طولانی مدت بوده و از انتهای سال 2019، 54 نقطه پایه کاهش یافته است.
  • ROIC برای بخش مصرف کنندگان چرخه ای توسط بیماری COVID-19 به شدت آسیب دید و به کمترین سطح خود از اواسط سال 2011 افت کرده است.
  • ROIC برای بخش انرژی در طول بیماری COVID-19 که با افزایش تولید از عربستان سعودی و روسیه همزمان بود، بیشتر از همه بخش ها آسیب دید.
  • ROIC برای بخش مالی از انتهای سال 2019، 82 نقطه پایه کاهش یافته است اما هنوز بسیار بالاتر از کمترین سطح بحران مالی است.
  • ROIC برای بخش بهداشت و درمان فقط 14 نقطه پایه از انتهای سال 2019 کاهش یافته و از انتهای سال 2016 نسبتاً ثابت باقی مانده است.
  • resource image
  • ROIC برای بخش صنایع دومین بخش سخت زده امسال بود و از انتهای سال 2019، 217 نقطه پایه کاهش یافته است زیرا این بخش بیشترین بخش از تعطیلات جهانی را تحمل کرد.
  • ROIC برای بخش خدمات عمومی از انتهای سال 2019، 27 نقطه پایه کاهش یافته و دوباره زیر WACC بخش است.
  • ROIC در بخش تکنولوژی از انتهای سال 2018 کاهش یافته اما در یک روند صعودی طولانی مدت است. حاشیه NOPAT بخش تکنولوژی واقعاً از 19.9٪ در انتهای سال 2019 به 20.0٪ TTM بهبود یافته است.
  stars icon
  25 questions and answers
  info icon

  The ROIC for the Financials sector declined 82 basis points since the end of 2019 but remains well above the lows of the Financial Crisis. It seems to have fared better than the Basic materials, Consumer cyclicals, and Energy sectors, which have seen more significant declines. However, it has not performed as well as the Healthcare sector, which only declined 14 basis points since the end of 2019.

  The ROIC for the Energy sector was hit hardest of all sectors during the COVID-19 pandemic that coincided with increased production from Saudi Arabia and Russia. It has suffered more compared to other sectors like Financials, Healthcare, and Utilities which have seen lesser declines.

  The ROIC for the Consumer cyclicals sector was hit hard by the COVID-19 pandemic and has fallen to its lowest level since mid-2011. It seems to have been affected more severely compared to sectors like Healthcare and Financials, but not as severely as the Energy and Industrials sectors.

  View all 25 questions
  stars icon Ask follow up

  Download and customize this and 500+ other business templates

  Start here ⬇️

  Voila! You can now download this Spreadsheet

  Download