slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our خلاقیت، شرکت: غلبه بر نیروهای نادیده که در راه الهام واقعی ایستاده اند book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

غوص در آغاز "خلاقیت، شرکت: غلبه بر نیروهای نادیده که در راه الهام واقعی ایستاده اند" فصلی است که 'خلاقیت، شرکت. - جلد کتاب' نام دارد. ترکیبی سحرآمیز از رنگ ها و تصاویر، این فصل به طور ظریفی حاصل کل کتاب را در بر می گیرد. نگاهی به جلد نشان می دهد که چگونه پیکسار از یک فروشگاه انیمیشن کوچک تبدیل به یک رقیب عمده دیزنی شد. ترکیب جذابی از هیجان و دانش در انتظار خوانندگان در فصل های بعدی است، و همه چیز با این جلد کتاب جذاب آغاز می شود.

FULL PREVIEW