slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our خلاقیت، شرکت: غلبه بر نیروهای نادیده که در راه الهام واقعی ایستاده اند book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

DESCRIPTION

با باز کردن سفر شگفت انگیز پیکسار، فصل 'نمودارها' خوانندگان را به داستان تصویری از قدرت خلاقیت دعوت می کند. در نمودارها نه تنها تحول پیکسار از یک فروشگاه انیمیشن کوچک به رقیب دیزنی نمایش داده شده است، بلکه استراتژی هایی که سطح بالای خلاقیت و موفقیت را حفظ کرده اند نیز نمایش داده شده است. نمودارها تاکتیک های نویسنده، اد کتمول، در حفظ یک محیط کاری سالم، کامل و خلاق را نشان می دهد، درس های ارزشمندی را برای هر کسی که مایل است خلاقیت را در گوشه ای از جهان خود تقویت کند، ارائه می دهد. این فصل کلیدی با تصاویر، قدرت پرورش یک محیط کاری با هدف خلاقیت را نشان می دهد.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download