slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مجموعه کانبان presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

سفر به سمت کارایی عملیاتی را با اسلاید 'نمودار جریان تجمعی' از مجموعه جامع 'کانبان' تجسم کنید. این ابزار تصویرسازی قدرتمند، بینش هایی در مورد زمان سرب و چرخه زمانی را به سطح می آورد، در حالی که وضعیت 'کار در حال انجام' و 'پروژه های معطل' را درک می کند. این یک متحد استراتژیک برای هر مدیر پروژه است که به دنبال بهینه سازی جریان کار است، اطمینان حاصل می کند که موانع سریعا شناسایی و رفع می شوند. امروز با این اسلاید آماده به کار و براق، درک روندهای بهره وری و استراتژی ها را گسترش دهید.

FULL PREVIEW