slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our ردیاب بدهی spreadsheet. Available in Microsoft Excel, and Google Sheets. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

DESCRIPTION

به مدل 'جزئیات بدهی' عمیقاً وارد شوید، که یکی از مؤلفه های حیاتی برگه 'ردیاب بدهی' است. این مدل نمای کاملی از بدهی های فردی را فراهم می کند، که امکان فهم واضحی از طبیعت هر بدهی را می دهد. طراحی شده است تا جنبه های مختلف پرداخت بدهی را ردیابی کند، از جمله روش های آوالانچ و سنبله. مدل نیز شامل یک داشبورد برای مدیریت آسان بدهی است. چه این یک پرداخت وام یا یک صورتحساب کارت اعتباری باشد، این مدل آن را ساده می کند تا نظارت و مدیریت کنید. به یاد داشته باشید، استراتژی خوب اطلاع رسانی اولین گام به سوی زندگی بدون بدهی است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download