slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our توسعه تیم presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در ارائه 'توسعه تیم'، اسلایدی که برجسته است 'eNPS (امتیاز ترویج کننده کارمند)' است. این به سرعت عواملی مانند مخالفان، متوسط ها و ترویج کنندگان را شناسایی و متمرکز می کند. نگاهی عمیق به ارزیابی داخلی، ارزیابی تیم و روش های بررسی همکاران نیز برجسته های کلیدی هستند. برای سنجش احساسات و بازخورد کارمندان، این به طور پیچیده تفسیر نتایج نظرسنجی را در خود جای می دهد. این اسلاید نقش حیاتی در نشان دادن به رهبران تیم چگونه می توانند از بازخورد کارمندان به طور سازنده استفاده کنند و تیم های خود را بهتر طبقه بندی کنند، با تاکید بر فواید یادگیری و توسعه.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download