slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our نمودارهای نهایی (بخش 3) spreadsheet. Available in Microsoft Excel, and Google Sheets. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

DESCRIPTION

با استفاده از کاربرد منبع Ultimate Charts (بخش 3)، مدل نمودارهای هیستوگرام یک نمایش بصری جذاب از داده ها را ارائه می دهد. نمودار هیستوگرام به عنوان یک مدل توزیع فرکانس موثر ایستاده است، به طور واضح مقادیر منحصر به فرد، بازه های تاریخی و نمایش اعداد را علامت گذاری می کند. با قالب های پیشرفته، این مدل در تدوین بینش های قدرتمند از جزئیات عددی ظاهراً عادی کمک می کند. این فقط یک سازنده نمودار نیست، بلکه ابزار قابل توجهی برای ساخت داستان های قابل فهم داده است، که این امر برای افرادی که نیاز به تصویرسازی داده در محیط های شرکتی یا آموزشی دارند، مفید است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download