slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our فرآیند فروش presentation. Available in Apple Keynote, Microsoft Powerpoint, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

به بررسی اسلاید 'رتبه بندی و ارزیابی سرنخ فروش' از ارائه 'فرآیند فروش' ما بپردازید، که در نظر دارد تخصص در تعیین کیفیت برآورد را ارائه دهد. کارایی در فروش از دقت می آید - دانستن کدام سرنخ ها را دنبال کنیم، و این اسلاید یک چک لیست آسان برای شناسایی سرنخ های بیشتر وعده دار را فراهم می کند. این مفاهیمی مانند پروفایل مشتری ایده آل و چرخ دنده امتیازدهی را در بر می گیرد، که آن را به یک کمک شگفت انگیز در تصفیه معیارهای سرنخ و ارزیابی پتانسیل سرنخ تبدیل می کند. اطمینان از اینکه هر فروشنده حرفه ای این راهنمای بینشی را دارد، می تواند منجر به موفقیت های بیشتر در بستن معاملات و بهبود کانال های فروش شود.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download