slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our نمودارهای نهایی (بخش 3) spreadsheet. Available in Microsoft Excel, and Google Sheets. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

DESCRIPTION

پتانسیل وسیع نمودارهای ستونی عمودی را در قسمت سوم 'نمودارهای نهایی' کشف کنید. در این مدل، بینش های عملی فراوانی در مورد نمودارهای ستونی عمودی وجود دارد، از جمله چگونگی تجمیع آنها در 'ngx-charts-bar-vertical-stacked'. این مدل تفاوت های بین نمودارهای ستونی افقی و عمودی را توضیح می دهد و نمونه هایی از هر دو را برای شفافیت در بر می گیرد. علاوه بر این، آموزش های عملی در مورد چگونگی ایجاد نمودارهای خطی عمودی در اکسل، به همراه برنامه های دیگر مانند Google Charts، d3 و Tableau روشن می شود. با بینش در مورد چه چیزی یک نمودار ستونی عمودی را تشکیل می دهد تا نمونه ها و آموزش ها، این مدل به عنوان راهنمای جامعی برای استفاده موثر از نمودارهای ستونی عمودی عمل می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download