slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our تحقیقات بازار presentation. Available in Apple Keynote, Microsoft Powerpoint, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

این اسلاید با عنوان 'نقاط رشد'، مناطق برجسته رشد در سراسر جهان را برجسته می کند و به عنوان یک راهنما در نقشه گسترش بازار عمل می کند. این ابزار مهم در ارائه 'تحقیقات بازار' به طور خلاقانه از نقشه جهانی استفاده می کند تا مناطقی را با نرخ رشد سالانه ترکیبی قابل توجه (CAGR) نشان دهد و مناطقی که پر از فرصت های رشد هستند را آشکار سازد. این نه تنها مناطقی را نشان می دهد که رشد بازار قابل مشاهده است، بلکه درک امکان گسترش بازار را نیز تسهیل می کند. این ابزار محوری به طور زیبا جغرافیای رشد را ارتباط می دهد، ایده پردازان را به سمت قلمروهای تجاری جدید هدایت می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download