slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our بهینه سازی فرآیند (بخش 2) presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با ورود به اسلاید 'افسانه نقشه فرآیند' از ارائه 'بهینه سازی فرآیند (بخش 2)'، می توانید راهنمای جامعی برای درک طراحی نمودار جریان و اجزای آن پیدا کنید. این اسلاید در فهم جریان فرآیندها، جریان کار و جریان کاربران بسیار مؤثر است. این ابزار کلیدی است برای باز کردن پیچیدگی های بهینه سازی فرآیند، که امکان فهم روشن اجزای مختلف را فراهم می کند. با مطالعه این اسلاید، می توانید یاد بگیرید چگونه مراحل غیر ضروری را حذف کنید و عملیات را بهینه سازید، بنابراین در کمترین زمان بیشتر بدست آورید. این برای هر کسی که می خواهد بهره وری عملیاتی خود را افزایش دهد، باید ببیند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download