slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our فرآیند فروش presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

وارد دنیای فروش با اسلایدی با عنوان "راوش فروش متقابل". این اسلاید بررسی می کند که چگونه می توان با استفاده از روابط موجود با مشتریان، گریز فرصت های بالقوه برای تقویت چنگال شرکت در بازار را تقویت کرد. در آن نمودار ونی وجود دارد که فرصت های تقاطعی را که می توان به طور مبتکرانه آنها را به فرصت فروش بیشتر تبدیل کرد، به طور بصری رویت می کند. این اسلاید به طور ایده آل برای دانشجویان بلند پرواز و مدیران سطح متوسط طراحی شده است و بخشی از ارائه بزرگتر 'روند فروش' است که قرار است فرد را بدون دردسر در مسیر فروش بالا ببرد.

FULL PREVIEW