slide preview

DOWNLOAD

This chapter is part of our جادوی تغییر زندگی با سازماندهی book summary. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

DESCRIPTION

بیان کننده حقیقت این راهنمای تحول آفرین است فصل 'جادوی تغییر دهنده زندگی از طریق مرتب سازی - جلد کتاب'. این فصل، حال و هوای روش KonMari را به تصویر می کشد، به خوانندگان اطمینان می دهد که یک تحول زنده بخش فقط در پشت جلد است. به عنوان دروازه نمادین به روش نوآورانه ماری کوندو، این فصل بدون ورود به جزئیات پیچیده، ارزش های اصلی کتاب را ارتباط می دهد، زمینه ساز یک سفر رشد شخصی و سازماندهی بهتر می شود. با آشکار ساختن وعده ها، این فصل جذابیت کتاب را محکم می کند، اشاره ای به تغییرات انرژی زا و بهره وری که در پیش است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download