Cover & Diagrams

resource preview
resource preview

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

چکیده

شما از یک روز طولانی به خانه می روید، اما به نحوی خانه شما را آرام نمی کند. فقط نگاه کردن به اتاق نشیمن غیر منظم یا کمد های پر از اشیاء شما را خسته تر می کند و نیاز به مرتب سازی مانند یک کار خسته کننده و بی پایان به نظر می رسد. یا شاید دفتر کار شما است که شما را نگران می کند، کومه های کاغذ و آشفتگی که باعث می شود تمرکز کنید یا آنچه را که نیاز دارید برای انجام کارها پیدا کنید.

stars icon
Questions and answers
info icon

To start implementing the KonMari Method in your life, you can follow these steps: 1. Commit yourself to tidying up. 2. Imagine your ideal lifestyle. 3. Finish discarding first. 4. Tidy by category, not by location. 5. Follow the right order. 6. Ask yourself if it sparks joy.

The KonMari Method, developed by Marie Kondo, differs from other tidying up methods in several ways. Firstly, it emphasizes tidying by category, not by location. Secondly, it encourages tidying in one go, rather than doing a little bit at a time. Thirdly, it promotes the idea of only keeping items that 'spark joy', and discarding the rest. This method is not just about tidying up, but about changing your relationship with the items you own.

Some common misconceptions about tidying up and organization include the belief that it's a time-consuming task, that it requires constant effort, or that one needs to be naturally organized to keep things tidy. In reality, tidying up can be done effectively with a systematic approach and regular maintenance. It's not about perfection, but about creating a space that feels comfortable and functional.

View all questions
stars icon Ask follow up

خانه ای مرتب و منظم شما را در کار بیشتر بهره ور و پر انرژی می کند. روش ماری کوندو، روش کونماری، به شما نشان می دهد چگونه به طور کلی زندگی خود را مرتب کنید. فراموش کنید که هر روز کمی انجام دهید یا یک اتاق در یک زمان؛ فراموش کنید خرید سیستم ذخیره سازی جدید و خاص یا همه چیز را در جعبه هایی که فقط ادامه می یابند، فشار دهید. این خلاصه از جادوی تغییر زندگی با سازماندهی به شما نشان می دهد چگونه همه چیز را در یک بار، به طور سیستماتیک از میان برداشته و برای هر مورد تصمیم بگیرید که آن را دور بیندازید یا نگه دارید، بر اساس اینکه آیا شادی به شما می بخشد یا خیر. هنگامی که خود را از اضافات خالی کردید، سپس تصمیم بگیرید کجا چیزهایی را که نگه داشتید قرار دهید.

stars icon
Questions and answers
info icon

The long-term sustainability of the KonMari Method depends on the individual's commitment to maintaining the organization and tidiness. Once the initial decluttering is done, it's essential to continually assess items based on whether they bring joy and have a designated place in the home. This ongoing process helps ensure the method's sustainability.

The KonMari Method aligns with minimalist living as it encourages individuals to declutter their lives by keeping only those items that spark joy. This approach promotes simplicity and intentionality in one's possessions, which are key principles of minimalism.

The success stories related to the KonMari Method are numerous. Many people have reported feeling more productive and energized at work after tidying and organizing their homes using this method. They have been able to systematically work through their possessions, deciding for each item whether to throw it away or keep it, based on whether it brings them joy. After purging themselves of the excess, they have found a place for the things they decided to keep, resulting in a more organized and clutter-free living space.

View all questions
stars icon Ask follow up

در پایان این فرآیند، شما کشف خواهید کرد چگونه از بودن بیش از حد متصل به گذشته آزاد شوید و چگونه بدون ترس به آینده روبرو شوید.

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

خلاصه

مرتب سازی نباید یک کار روزانه باشد. با مرتب سازی سیستماتیک تمام دارایی های خود در یک بار و انتخاب نگه داشتن فقط آنچه که شادی به شما می بخشد، شما می توانید خانه یا دفتر خود را از آشفتگی خالی کنید، بار دارایی های خود را سبک کنید و به فضای زندگی و زندگی کلی خود شفافیت ببخشید. کلید این است که دارایی های خود را یک دسته در یک زمان مورد بررسی قرار دهید و ابتدا تصمیم بگیرید چه چیزی را دور بیندازید. با لباس های خود شروع کنید، سپس به کتاب ها و کاغذها بروید، پس از آن به اقلام خانگی؛ در آخر همه چیز، به موارد عاطفی و یادگاری ها بپردازید. هنگامی که دارایی های خود را به فقط آن چیزهایی که به قلب شما صحبت می کنند کاهش دادید، سپس می توانید برای همه چیز مکانی پیدا کنید. نتیجه: شما خانه خود را مرتب کرده اید و با آن خودتان و کارتان.

stars icon
Questions and answers
info icon

To maintain the tidiness achieved through the KonMari Method, it's important to continue to only keep items that bring you joy. Regularly reassess your possessions and discard items that no longer serve a purpose or bring you happiness. Also, ensure that every item has a designated place in your home or office. This will make it easier to keep your space tidy and organized. Remember, tidiness should not be a daily chore but a lifestyle.

The KonMari Method can be adapted for larger spaces like offices by following the same principles. Start by categorizing items in the office, such as documents, supplies, and equipment. Then, systematically go through each category, deciding what brings joy or is necessary for work. Discard or donate items that are not needed. Once you've decluttered, find a specific place for each item. This method can help create a more organized and productive workspace.

While the KonMari Method has many benefits, it also has potential drawbacks. One of the main criticisms is that it can be too extreme and unrealistic for many people. Not everyone has the time or energy to go through all their possessions at once. It can also be emotionally draining to decide what 'sparks joy' and what doesn't. Additionally, the method may not be suitable for people with large families or those who need to keep certain items for practical reasons, even if they don't 'spark joy'. Finally, the method requires a significant commitment and may not be sustainable in the long term for everyone.

View all questions
stars icon Ask follow up

یادگیری چگونگی مرتب سازی

ما همه وقت می گذاریم خانه های خود را مرتب کنیم، حتی اگر کسی هرگز به ما یاد نداده است چگونه. و، ما همه می یابیم که، کمی پس از مرتب سازی، فضای ما دوباره آشفته و بی نظم شده است. شما ممکن است فرض کنید این به این دلیل است که شما یک فرد بی نظم یا تنبل هستید - اما حقیقت این است، هیچکدام از ما واقعاً از اینکه چگونه با دارایی های خود برخورد می کنیم یا راه درست برای مرتب سازی به طور موثر آگاه نیستیم.

stars icon
Questions and answers
info icon

Learning the right way to tidy up is important because it helps us manage our possessions effectively and maintain a clean and organized space. Without proper knowledge, our spaces can quickly become messy and disorganized again, leading to stress and inefficiency. It's not about being lazy or messy, but about understanding how to deal with our possessions.

The KonMari Method challenges traditional tidying beliefs by introducing a new approach to decluttering and organizing. Instead of cleaning room by room, the KonMari Method suggests tidying by category. It also emphasizes the importance of keeping only those items that 'spark joy', thereby challenging the common belief that we need to hold onto items 'just in case'. This method encourages a more mindful and intentional approach to tidying, which can lead to more lasting results.

Living in a disorganized space can have several long-term effects. It can lead to increased stress and anxiety, difficulty focusing, and wasted time looking for misplaced items. It can also create a negative environment that can impact your overall well-being and productivity.

View all questions
stars icon Ask follow up

درست فکر کردن در مورد مرتب سازی فقط به شما خانه ای تمیز و مرتب نمی دهد؛ همانطور که از طریق فرآیند می روید، شما همچنین امور خود و گذشته خود را نیز مرتب می کنید. روش کونماری در مورد توسعه روحیه درست برای ایجاد نظم در زندگی شما است.

کمی در روز کار نمی کند

رویکرد بیشتر مردم به مرتب سازی خانه خود این است که هر روز کمی انجام دهند - یک گوشه خاص، یک میز، یک کمد را مرتب کنند.اما در مدت زمان بسیار کوتاه، اشیاء به هم ریخته دوباره برگشته است. به نظر می‌رسد که مرتب سازی یک فرآیند بی‌پایان است؛ شما همیشه از تلاش خسته هستید، اما هرگز خانه‌ای واقعاً مرتب ندارید.

اتاق به هم ریخته می‌شود زیرا شما، فردی که در آن زندگی یا کار می‌کنید، اجازه داده‌اید که این اتفاق بیفتد. و شاید شما اجازه داده‌اید که اشیاء به هم ریخته انباشته شوند زیرا این یک حواس‌پرتی از هر چیزی است که واقعاً شما را در زندگی آزار می‌دهد. یک اتاق تمیز و بدون اشیاء به هم ریخته شما را مجبور می‌کند تا حالت داخلی ذهن خود را بررسی کنید. هنگامی که شروع به مرتب سازی می‌کنید - واقعاً مرتب سازی - شما می‌توانید زندگی خود را بازنشانی کنید.

stars icon Ask follow up

مشورت زیادی وجود دارد که می‌گوید به آرامی شروع کنید، فقط کمی در هر بار مرتب کنید، هر روز فقط یک مورد را دور بیندازید، به دنبال کمال نباشید. اما برای بسیاری از ما که دوست داریم کارها را در آخرین روز، درست قبل از مهلت انجام دهیم، این کار جواب نمی‌دهد. شما در نهایت با سرعت بیشتری اشیاء جدید را به دست می‌آورید تا بتوانید اشیاء قدیمی را دور بیندازید و سازماندهی کنید. اگر فقط نیمه‌دلانه تمیز کنید، هرگز کار تمام نمی‌شود.

stars icon Ask follow up

در واقع، شما باید همین حالا به دنبال کمال باشید - که این به اندازه‌ای که به نظر می‌رسد ترسناک نیست. فقط دو مرحله درگیر هستند: تصمیم بگیرید که چیزی را دور بیندازید یا نه، و سپس تصمیم بگیرید که آن را کجا بگذارید. این مراحل واقعاً ساده‌اند، و اگر شما آن‌ها را اجرا کنید، به کمال خواهید رسید. خانه خود را به سرعت و به طور منظم مرتب کنید، تا بتوانید زندگی‌ای که واقعاً می‌خواهید را شروع کنید.

stars icon Ask follow up

افسانه‌ی نگهداری

مجلات پر از مقالات و تبلیغاتی هستند که آخرین و بهترین راه حل نگهداری را می‌فروشند. اما هیچ روش نگهداری واقعاً مشکل چگونگی دور انداختن اشیاء به هم ریخته را حل نمی‌کند. آن‌ها فقط یک پاسخ سطحی هستند. شما در نهایت مقدار زیادی از زمان و انرژی را صرف می‌کنید تا چیزها را دور بیندازید، اما بسیار سریعاً قفسه‌ها و سطل‌ها و جعبه‌ها پر از اشیاء می‌شوند. بنابراین، شما بیرون می‌روید و آخرین راه حل نگهداری ضروری را به دست می‌آورید و دوباره از ابتدا شروع می‌کنید، اشیاء را از یک دسته جعبه به جعبه دیگر منتقل می‌کنید.

stars icon Ask follow up

در واقع، راه حل 'نگهداری' یک افسانه است. هیچ مقدار نگهداری کمکی نمی‌کند اگر شما فرآیند را با دور انداختن اشیاء ابتدا شروع نکنید.

مرتب سازی بر اساس دسته

بیشتر مردم با مکان مرتب می‌کنند - ابتدا اتاق خواب، سپس اتاق نشیمن، و غیره. این یک اشتباه مهلک است! شما شروع به تمیز کردن یک قفسه در اتاق نشیمن می‌کنید و خود را در حال مقابله با همان نوع اشیاء می‌بینید که دو روز پیش در کشوی اتاق خواب دیدید. حقیقت این است که ما اغلب یک نوع مورد را در بیش از یک مکان نگه می‌داریم.

stars icon Ask follow up

تنها راه موثر برای مرتب سازی این است که آن را بر اساس دسته انجام دهید - امروز لباس‌ها، فردا کتاب‌ها، و غیره. این تنها راهی است که شما واقعاً می‌توانید درک کنید که چقدر اشیاء دارید. هنگامی که همه چیزها در یک دسته را به طور همزمان جمع‌آوری کردید، سپس شما واقعاً می‌توانید شروع به دور انداختن آنچه که دیگر نیاز ندارید کنید.

stars icon Ask follow up

یک روش ساده

ابتدا دور بریزید، سپس جایگذاری کنید. این تمام راز روش KonMari است و روشی است که برای همه کار می کند. بخشی از صنعت آرامش ادعا می کند که افراد باید بر اساس نوع شخصیت خود مرتب کنند، با استفاده از روش های متفاوت بسته به اینکه آیا شما یک فرد تنبل هستید، یک فرد بسیار دقیق، یک فرد بسیار مشغول، و غیره. آیا شما یک فرد 'نمی توانم آن را دور بیندازم' هستید یا یک فرد 'نمی توانم آن را برگردانم'?

stars icon Ask follow up

با این حال، در واقع ما همه ترکیبی از انواع شخصیت هستیم و هر آنچه دلیل بر هرج و مرج در خانه شما باشد، روش مقابله با آن برای همه یکسان است. ابتدا دور بریزید، سپس تصمیم بگیرید کجا قرار دهید.

مرتب سازی به عنوان یک رویداد خاص

مرتب سازی را یک رویداد خاص کنید، نه چیزی که هر روز انجام می دهید. استفاده از چیزی و قرار دادن آن در محل خود همیشه بخشی از زندگی روزمره شما خواهد بود؛ در اینجا، ما درباره یک رویداد خاص صحبت می کنیم، کار یک بار در عمر برای مرتب کردن خانه شما، و بنابراین زندگی شما، به ترتیب. شما فقط باید یک بار تصمیم بگیرید کجا چیزها را قرار دهید. بعد از آن، همیشه آسان خواهد بود که چیزها را در جایی که متعلق به آن هستند، برگردانید، روزانه.

stars icon Ask follow up

آن را دور بیندازید!

ابتدا با تصور مقصد خود شروع کنید، آنچه می خواهید با مرتب سازی بدست آورید - نه ایده های کلی مانند 'می خواهم بتوانم چیزها را جایگذاری کنم،' بلکه یک تصویر بسیار واقعی از سبک زندگی که به دنبال آن هستید. اگر کمک می کند، یادداشت برداری کنید. هنگامی که شما این سبک زندگی ایده آل را به خوبی درک کردید، تشخیص دهید چرا می خواهید به این شکل زندگی کنید. به عنوان مثال، اگر هدف سبک زندگی شما شامل 'توانایی انجام یوگا قبل از خوابیدن' باشد، خودتان را بپرسید چرا - آیا برای آرامش است؟ برای کاهش وزن؟ همیشه خودتان را 'چرا' بپرسید در حالی که تصویری از جایی که می خواهید باشید را می سازید. به زودی، شما متوجه خواهید شد که آنچه در تلاش برای آن هستید، خوشبختی است.

stars icon Ask follow up

هنگامی که به تمام این سوالات پاسخ داده اید و این تصویر را در ذهن خود روشن کرده اید، پس حالا وقت آن است که شروع کنید.

آیا این شادی را برانگیخته است؟

اولین گام در مرتب سازی، دور انداختن چیزها است. اما، چگونه تصمیم بگیرید که چه چیزی را دور بیندازید و چه چیزی را نگه دارید؟ شما می توانید با دور انداختن هر چیزی که خراب است شروع کنید؛ یا، هر چیزی که منقضی شده است؛ یا، هر چیزی که برای یک سال استفاده نکرده اید. مشکل با این روش ها این است که شما در نهایت متمرکز می شوید بر چگونگی انتخاب چه چیزی را دور بیندازید، نه بر خود اشیاء. آنچه واقعا باید روی آن تمرکز کنید، انتخاب چیزی است که نگه دارید.

stars icon Ask follow up

بهترین راه برای انتخاب چه چیزی را نگه دارید و چه چیزی را دور بیندازید این است که هر آیتم را در دست بگیرید و بپرسید، 'آیا این شادی را برانگیخته است؟' اگر اینطور بود، آن را نگه دارید. اگر نه، آن را دور بیندازید. امتحان کنید: وقتی چیزی را که شادی را برانگیخته است در دست می گیرید، تمام بدن شما به صورت مثبت واکنش نشان می دهد. شما نمی خواهید لباسی را که دوست ندارید بپوشید، یا خودتان را در خانه با اشیاءی که شادی به شما نمی بخشند، احاطه کنید.

stars icon Ask follow up

با استفاده از آنچه شادی را برای شما برانگیخته به عنوان معیار انتخاب، حالا می توانید اقلام خود را بر اساس دسته بندی مورد بررسی قرار دهید.

دسته بندی ها

همانطور که قبلاً توجه کردیم، مرتب سازی بر اساس مکان کار نمی کند؛ شما باید بر اساس دسته بندی عمل کنید. با آسان ترین دسته بندی برای تصمیم گیری شروع کنید، که لباس ها هستند. به تدریج در دسته بندی هایی مانند کتاب ها، اسناد، اقلام خانگی و غیره کار کنید. دسته بندی های سخت تر - اقلام عاطفی و یادگاری - را تا آخر نگه دارید.

stars icon Ask follow up

هر موردی را در دسته بندی به یک مکان جمع کنید. وقت بگذارید واقعاً هر اتاق، کمد و گوشه و کنار خانه خود را بررسی کنید و همه چیز را در یک مکان قرار دهید. اگر نیاز باشد، از زیر دسته بندی ها کار کنید - اگر لباس های زیادی برای یک توده بزرگ دارید، با تاپ ها شروع کنید، سپس پایین تنه ها، سپس لوازم جانبی و غیره.

stars icon Ask follow up

چیزهای خواب آلود را فراموش نکنید، اقلامی که به عقب کشو یا در جعبه های دور از دید نگهداری شده اند. فقط با نور روز به آنها نگاه کنید تا بتوانید حس کنید که آیا شادی را برانگیخته اند و باید نگه داشته شوند.

کنترل کردن وسایل شخصی خود

اگر با دیگران زندگی می کنید، وسایل آنها را دور نیندازید! این فقط حس مشترک و احترام است. اما، همچنین مهم است بفهمید که اعضای خانواده شما هرگز نمی توانند زندگی خود را درست کنند اگر شما سعی کنید برای آنها انجام دهید. همه باید با وسایل خود مقابله کنند. حتی اگر از زندگی با افراد غیر منظم ناراحت هستید، وسایل آنها را نادیده بگیرید و روی خودتان تمرکز کنید. همانطور که در فرآیند جمع آوری، انتخاب و دور انداختن کار می کنید، احتمالاً افرادی که با آنها زندگی می کنید را تحت تأثیر قرار می دهید تا شروع به انجام همان کار کنند.

stars icon Ask follow up

به خانواده خود اجازه ندهید ببینند چه چیزی تصمیم گرفته اید دور بیندازید - آنها نیازی به بار اضافی از آشفتگی شما ندارند، خودشان با آشفتگی خود مواجه هستند! این به معنی این نیست که نباید چیزی را که دیگران واقعاً می توانند استفاده کنند، منتقل کنید، فقط خانواده خود را با چیزهایی که احساس ناراحتی در دور انداختن آنها دارید، متحمل نکنید.

stars icon Ask follow up

مرتب سازی به عنوان مدیتیشن

شما در حال مقابله با یک وظیفه مهم یک بار در زندگی هستید. ایجاد یک فضای آرام برای ارزیابی اشیاء در زندگی شما ضروری است. تلویزیون را خاموش کنید. اگر برای آرامش نیاز به صدای پس زمینه دارید، موسیقی محیطی بدون شعر یا ملودی قوی انتخاب کنید، تا واقعاً بتوانید به گفتگوی داخلی خود درباره این دارایی ها گوش دهید. و، در ابتدای روز، زمانی که ذهن شما صاف است، شروع کنید.

stars icon Ask follow up

گاهی اوقات، شما با اقلامی روبرو می شوید که نمی توانید خودتان را برای دور انداختن آنها، حتی وقتی آنها شادی الهام نمی کنند، مجبور کنید. ذهن منطقی شما مانع می شود و شما شروع به نگرانی درباره هدر رفتن می کنید. به همین دلیل است که مهم است هر مورد را با دقت در نظر بگیرید. درباره هدف واقعی این شیء در زندگی شما فکر کنید. آیا این هدف را از دست داده است؟ دور انداختن چیزی که هدف خود را از دست داده است، هدر رفتن نیست.

stars icon Ask follow up

فرآیند ارزیابی احساسات خود نسبت به همه چیزهای موجود در زندگی شما، ابراز سپاس به آنهایی که وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند و خداحافظی کردن با آنها، در واقع درباره بررسی زندگی درونی خود است. این یک مراسم گذر به زندگی جدید است.

مرتب سازی بر اساس دسته بندی

برای اینکه این مراسم گذر به زندگی جدید به صورت سرگرم کننده و موثر انجام شود، خود را با کیسه های زباله فراوان مسلح کنید و همه چیزها را به ترتیب، از دسته بندی آسان تر، یعنی لباس ها، بررسی کنید.

ابتدا لباس ها

تمامی لباس های خود را از هر گوشه و کمدی در خانه جمع کنید. احتمالا لباس های بیشتری دارید که فکر می کنید! بنابراین، برای مقابله با این دسته بندی اول به صورت موثرتر، این زیر دسته ها را به ترتیب بررسی کنید:

 • بالا (پیراهن ها، پلیورها و غیره)
 • پایین (شلوارها، دامن ها و غیره)
 • لباس هایی که باید آویزان شوند (کت و شلوار، مانتو، کت)
 • جوراب ها
 • زیر لباس
 • کیف های دستی
 • لوازم جانبی (روسری ها، کمربندها، کلاه ها و غیره)
 • لباس های مخصوص مناسبت های خاص (مایو، یونیفرم ها و غیره)
 • کفش ها

به یاد داشته باشید که تصمیم بگیرید چه چیزی را نگه دارید بر اساس اینکه آیا شادی را در شما برانگیزد؛ آنها را انتخاب کنید انگار که دارید اقلامی که دوست دارید را از یک نمایشگاه در فروشگاه مورد علاقه خود شناسایی می کنید. در دام "خب، می توانم آن را نگه دارم تا فقط در خانه بپوشم" نیفتید. اگر شما را خوشحال نمی کند، دور ریخته می شود.

stars icon Ask follow up

احتمالا متوجه خواهید شد که تعداد لباس هایتان حداقل به نصف کاهش یافته است. حالا، شما باید تصمیم بگیرید که کجا و چگونه همه چیز را مرتب کنید. وسوسه این است که تا جایی که ممکن است چیزهای بیشتری را آویزان کنید، با فرض اینکه این کار راحت تر از تا کردن چیزها و قرار دادن آنها در کشو است. اما اینطور نیست! آویزان کردن لباس ها فضای بیشتری را اشغال می کند نسبت به تا کردن آنها. بیش از همه، وقتی لباس ها را تا می کنید باید هر قطعه را به دست بگیرید. این فرآیند دست برداری، یک مدیتیشن کوچک است که انرژی مثبت را از دستان شما به هر قطعه منتقل می کند. این یک عمل مراقبت است که همچنین به شما اجازه می دهد چروک ها را صاف کنید.

stars icon Ask follow up

چگونه تا کنیم

ابتدا تصور کنید که کشو چگونه خواهد بود وقتی کار شما تمام شد. کلید این است که چیزها را به صورت ایستاده نگه دارید، نه به صورت درازکش. هر قطعه را به یک مستطیل کوچک تا کنید، تا بتوانید هر قطعه را با یک نگاه ببینید. این ممکن است به نظر برسد که باعث چروک شدن بیشتر لباس ها می شود اما در واقع، قرار دادن لباس ها روی یکدیگر در یک کپه باعث ایجاد چروک می شود.

stars icon Ask follow up

هر طرف طولی لباس را به سمت مرکز برگردانید و آستین ها را داخل کنید تا یک شکل مستطیلی بسازید. سپس، یک طرف مستطیل را به سمت طرف دیگر برگردانید. سپس دوباره تا کنید، به نصف یا به سه بخش بسته به اندازه لباس. ممکن است باید چندین بار تا کنید تا چیزی بسازید که بتواند ایستاده بماند. هدف شما این است که چیزی بسازید که وقتی روی لبه ایستاده است، به ارتفاع کشو بخورد.مواد نازک و نرم می توانند به شدت به چیزی بسیار کوچک تا شوند؛ مواد پرزدار با تا کردن کمتر کوچک می شوند.

stars icon Ask follow up

سازماندهی آویزها

البته برخی لباس ها نباید تا شوند، بلکه باید آویزان شوند: کت و شلوار، کت، جلیقه، دامن و لباس های زنانه. همچنین می توانید هر چیزی را که بسیار متناسب یا از پارچه های نازک ساخته شده است که در برابر تا شدن اعتراض می کنند، آویزان کنید.

لباس های آویزان خود را به گونه ای ترتیب دهید که 'به سمت راست بالا بروند'، به این معنی که موارد تیره، بلند و/یا سنگین به سمت چپ، بالا به موارد کوتاه تر، نازک تر، رنگ های روشن تر به سمت راست. بر اساس دسته بندی این به این معنی است که کت های تیره ترین در سمت چپ دور، سپس لباس های زنانه، جلیقه ها، شلوار، دامن ها، و بلوز های روشن ترین در سمت راست دور.

stars icon Ask follow up

درباره جوراب شلواری و جوراب ها

برای تا کردن جوراب شلواری یا پانچوه، پنجه ها را روی هم قرار دهید و جوراب شلواری را به نیم تا کنید؛ سپس به سه قسمت تا کنید، مطمئن شوید که پنجه ها داخل قرار گرفته اند؛ در نهایت، به سمت کمربند بالا بکشید. شما با چیزی شبیه به یک رول سوشی مواجه خواهید شد که می تواند از سر، با دیدن گردش، ذخیره شود.

جوراب ها از همین اصل پیروی می کنند: یکی روی دیگری، با تعداد تاهای وابسته به طول جوراب ها، تا زمانی که یک مستطیل ساده دارید که می تواند از لبه ذخیره شود.

بدون انبار فصلی!

در ژاپن، در ژوئن، مردم به طور سنتی تمام لباس های زمستانی خود را در انبار قرار می دهند و تمام لباس های تابستانی خود را بیرون می کشند؛ فرآیند را در هر اکتبر وقتی لباس های تابستانی بسته بندی می شوند، معکوس می کنند. این فرآیند koromagae نام دارد؛ اما با ظهور تهویه مطبوع و گرمایش داخلی، این کار هر ساله زمان تلف کردن است. همه چیز را مرتب و ترتیب دهید، همه در یک زمان، بنابراین شما همیشه می توانید ببینید که هر چیز کجاست، و ناگهان خود را در یک روز گرم غیرمعمول در اوایل نوامبر، دوست دارید یک تی شرت بپوشید!

stars icon Ask follow up

کتاب ها

دسته بندی بعدی که باید با آن مواجه شوید کتاب ها است و مانند لباس ها مهم است که ابتدا آنها را همه در یک مکان جمع کنید. بله، همه آنها! شما نمی توانید تصمیم بگیرید که واقعاً چه چیزی را می خواهید نگه دارید اگر به کناره کتاب ها در قفسه کتاب نگاه کنید. هر کدام باید برداشته شوند، دستکاری شوند و روی آن تصمیم گیری شود. اگر واقعاً تعداد زیادی کتاب دارید که نمی توانید همه آنها را در یک توده بزرگ قرار دهید پس، مانند لباس ها، آنها را به چهار دسته کلی تقسیم کنید:

stars icon Ask follow up
 • عمومی (کتاب هایی که برای لذت می خوانید)
 • عملی (کتاب های آشپزی، مراجع، و غیره.)
 • تصویری (مجموعه عکس ها، و غیره.)
  • مجلات

کتاب های خوانده نشده

ما اغلب به کتاب ها می گوییم، "من در نهایت آن را می خوانم"، یا، "ممکن است بخواهم دوباره آن را بخوانم."" اما چند کتاب واقعاً بیش از یک بار خوانده اید؟ مانند لباس ها، متوقف شوید و در مورد هر کتاب و هدفی که در زندگی شما دارد فکر کنید. اگر کتابی هست که مدت ها است قصد خواندن آن را دارید، احتمالاً هرگز آن را نخواهید خواند - بگذارید برود.

stars icon Ask follow up

کتاب های تالار افتخارات

برخی کتاب ها وجود دارند که حتماً احساس نیاز به نگه داشتن آنها را دارید، تالار افتخارات شخصی خود. شما این کتاب ها را به محض اینکه آنها را برمی دارید می شناسید؛ شما احتمالاً هرگز از آنها خلاص نمی شوید. برخی دیگر وجود دارند که ممکن است در تالار افتخارات همیشگی شما نباشند، اما در حال حاضر، نزدیک هستند. آنها را نیز نگه دارید، حداقل برای حالا.

stars icon Ask follow up

دسته سخت تر کتاب هایی است که به شما لذت متوسطی می دهند و فکر می کنید ممکن است دوباره بخواهید آنها را بخوانید - اما از خود بپرسید آیا واقعاً این کار را خواهید کرد. لحظه خواندن یک کتاب زمانی است که برای اولین بار با آن روبرو می شوید. بعد از آن، وقت است که به جلو حرکت کنید.

کاغذها

بعدی کاغذها هستند. نه نوع احساسی مانند نامه های قدیمی، بلکه نوع آزاردهنده ای که معمولاً در سراسر خانه یا دفتر در توده ها و کپی ها، پوشه ها و کشوها جمع می شود. قاعده کلی این است که همه آنها را دور بیندازید، به جز سه دسته:

 • در حال استفاده
 • برای یک دوره محدود نیاز است
 • باید برای مدت نامحدود نگه داشته شود

کاغذهای خود را به دو دسته ذخیره شده و مورد بررسی تقسیم کنید. کاغذهایی که باید بررسی شوند باید همه در یک مکان قرار گیرند - هرگز اجازه ندهید در سراسر خانه یا دفتر پخش شوند - و هدف خود را این قرار دهید که این مکان خالی باشد. اگر کاغذهایی در جعبه بررسی شما انباشته شده اند، این به این معنی است که کارهایی در زندگی شما باقی مانده است که نیاز به توجه دارند.

stars icon Ask follow up

در خانه، همه کاغذهایی که باید برای مدت نامحدود ذخیره شوند اما نادراً واقعاً استفاده می شوند، مانند بیمه ها، ضمانت نامه ها و اجاره نامه ها، را در یک پوشه پلاستیکی شفاف قرار دهید. در دفتر خود، ممکن است برای چنین چیزهایی نیاز به یک کشو داشته باشید، اما مطمئن باشید که همه آنها را در یک مکان نگه دارید.

همه کاغذهایی که باید در خانه بیشتر نگاه کنید را در صفحات کتاب مانند یک پوشه پلاستیکی شفاف دیگر قرار دهید. با این کار بیشتر از این نگران زیر دسته بندی نباشید؛ ترفند این است که آنها را به گونه ای ذخیره کنید که دسترسی و خواندن آنها آسان باشد. همین موضوع در دفتر نیز صادق است؛ کاغذهایی که بیشتر استفاده می شوند را در پوشه های شفاف در یک مکان به راحتی قابل دسترسی نگه دارید، تا وقت خود را در جستجوی چیزها تلف نکنید.

stars icon Ask follow up

کاغذهای مشکل ساز

چه در مورد کاغذهای سخت که دسته بندی آنها سخت است؟ احتمالاً، چه در خانه چه در محل کار، به آنها نیاز ندارید.

 • راهنماهای مطالعه و مواد درسی: وسوسه برای نگه داشتن آنها وجود دارد، اما اگر از دوره آنچه که نیاز داشتید را گرفتید، دیگر به مواد نیاز ندارید. دور بیندازید!
 • بیانیه های کارت اعتباری، دفترچه چک های استفاده شده، و فیش حقوقی: هنگامی که آنها را بررسی کردید و برای هر مقاصد حسابداری از آنها استفاده کردید، آنها را دور بیندازید.کار آنها تمام شده است.
 • گارانتی ها و دفترچه های راهنما: دفترچه های راهنما را دور بیندازید - اگر واقعاً نیاز به دانستن چیزی در مورد وسیله خود داشتید، می توانید راه حل را آنلاین پیدا کنید. در مورد گارانتی ها، همه آنها را در یک پوشه شفاف نگه دارید و اگر هرگز نیاز به مرور برای پیدا کردن یکی داشتید، می توانید این فرصت را برای دور انداختن همه آنهایی که از آخرین باری که در آنجا نگاه کردید منقضی شده اند، استفاده کنید.
 • کارت های تبریک: فقط کارت هایی را نگه دارید که شادی برای شما ایجاد می کنند. در غیر این صورت، کار آنها تمام شده است؛ آنها را دور بیندازید.
stars icon Ask follow up

Komono

عبارت ژاپنی برای 'اقلام متفرقه' komono است. هر خانه ای پر از آنها است - اقلام کوچک و بزرگ، که شما فقط به خاطر 'فقط چون' نگه می دارید. دور انداختن و مرتب کردن komono می تواند ترسناک باشد زیرا تعداد زیادی از آن وجود دارد؛ بهترین راه برای مقابله با همه آنها، مرتب کردن آنها بر اساس زیر دسته ها است، به شرح زیر:

stars icon Ask follow up
 • CD ها و DVD ها
 • محصولات مراقبت از پوست
 • آرایشی
 • لوازم جانبی
 • اقلام ارزشمند (مانند گذرنامه ها و کارت های اعتباری)
 • تجهیزات برقی (از جمله سیم ها)
 • اقلام خانگی (مانند لوازم التحریر، مواد نوشتن، کیت های دوخت، و غیره.)
 • مواد خانگی قابل مصرف (دارو، مایع ظرفشویی، دستمال کاغذی، و غیره.)
 • کالاهای آشپزخانه و مواد غذایی
 • سایر
stars icon Ask follow up

این ترتیب بهترین کار را انجام می دهد، زیرا شما با اقلام شخصی تر و محتوایی که به طور واضح تعریف شده است شروع می کنید. کار خود را تا 'سایر' ادامه دهید.

 • سکه های کوچک: آنها را در بانک خوکی یا کیسه قرار ندهید؛ آنها را مستقیماً در کیف پول یا کیف خود قرار دهید تا واقعاً هزینه شوند.
 • هدایا: احساس تعهد نکنید که چیزی را نگه دارید که شادی برای شما ایجاد نمی کند. هدف از یک هدیه دریافت شدن است؛ کار آن تمام شده است، شما می توانید آن را دور بیندازید.
 • سیم های ناشناس: فقط آنهایی را نگه دارید که می توانید شناسایی کنید و می دانید که استفاده خواهید کرد. خریدن یکی جدید در صورت نیاز، آسان تر و سریع تر از صرف زمان برای کند و کاو در یک درهم برهمی از سیم های ناشناس است.
 • جعبه های وسایل: شما ممکن است فکر کنید دوباره از آنها استفاده خواهید کرد؛ شما نخواهید کرد. اگر برای انتقال به جای دیگر به جعبه ها نیاز دارید، می توانید زمانی که زمان برسد آنها را از جای دیگری پیدا کنید. این جعبه های خالی که فضا را اشغال می کنند را دور بیندازید؛ از جمله تمام بسته بندی که تلفن همراه شما در آن آمده است.
 • وسایل خراب:اگر هنوز آن را تعمیر نکرده اید، نخواهید کرد. آن را دور بیندازید.
 • رختخواب اضافی: مگر اینکه شما مهمان های منظم داشته باشید، نگه داشتن تمام این رختخواب 'فقط در صورت' فضایی را از بین می برد.
stars icon Ask follow up

یادگاری ها و عکس ها

اینها سخت ترین چیزها برای دور انداختن هستند؛ اما خاطرات گرانبها اگر شما اشیاء مرتبط با آنها را دور بیندازید، ناپدید نمی شوند.مهم است که در حال حاضر زندگی کنیم، شادی و هیجان زندگی در اینجا و الان را حس کنیم. همچنین، جعبه ها را به خانه پدر و مادرتان نفرستید؛ آنها دیگر هرگز باز نخواهند شد و حالا پدر و مادر شما با اشیاء اضافی شما مواجه هستند.

stars icon Ask follow up

هنگامی که هر یک از اقلام عاطفی را در دست می گیرید و تصمیم می گیرید که چه چیزی را نگه دارید، در واقع در حال پردازش گذشته خود هستید. اگر همه چیزها را در یک جعبه پنهان کنید، گذشته شما به یک بار سنگین تبدیل می شود که فضا را اشغال می کند و شما را سنگین می کند.

آخرین موردی که باید به آن بپردازید، عکس ها هستند. پس از کار کردن با تمام دسته های دیگر، این یکی آسان تر خواهد بود، اما کمی زمان خواهد برد. تمام عکس های خود را از آلبوم ها و جعبه هایشان بیرون بیاورید و به آنها یکی یکی نگاه کنید. تنها راه تشخیص دادن این است که کدام یک به قلب شما لمس می کنند. عکس های بی حالت از مناظر یا عکس های متعدد از یک رویداد می توانند دور انداخته شوند. نگه داشتن تعداد کمی عکس که واقعاً از زمان به زمان به آنها نگاه می کنید، از نگه داشتن عکس های زیادی که فقط در یک جعبه یا آلبوم قفل شده و فراموش می شوند، معنی دار تر است.

stars icon Ask follow up

یادداشت های کودکان هم سخت است که دور انداخته شوند. اگر چیزهایی وجود دارند که واقعاً شما را شاد می کنند - یک تصویر، یک یادداشت، چیزی که آنها ساخته اند - پس حتماً آنها را نگه دارید. اما، احساسات فرزندان بزرگ شده شما آسیب نخواهد دید اگر همه چیزهایی که دیگر شما را شاد نمی کنند را دور بیندازید. اشیاء را گنج ندارید؛ خاطراتی را که شما را به شخصی که شده اید تبدیل کرده اند، گنج بدارید.

stars icon Ask follow up

کاهش تا جایی که کلیک کند

زمانی که به موضوع دور انداختن می رسد، چقدر کافی است؟ نقطه متفاوت برای هر کسی است، اما در نهایت شما به مکانی خواهید رسید که ناگهان می دانید این چیزی است که برای شما درست است، لحظه ای که احساس می کنید همه چیز به جای خود کلیک کرده است. هنگامی که به این نقطه برسید، متوجه خواهید شد که مقدار اشیاءی که متعلق به شما است دوباره افزایش نخواهد یافت.

stars icon Ask follow up

اهداف عددی ('فقط ده بلوز نگه خواهم داشت') یا هدف های دقیق ('هر چیزی را که دو سال استفاده نکرده اید دور بیندازید') را فراموش کنید و به حس خود اعتماد کنید. فقط شما می توانید بدانید که چه چیزی شما را شاد می کند - به همین دلیل است که شناسایی احساسات شما در مورد هر موردی که متعلق به شما است بسیار مهم است.

stars icon Ask follow up

مکانی برای هر چیز

مرحله نهایی در این فرآیند تعیین یک مکان خاص برای هر چیزی است که متعلق به شما است. بدون آن، اشیاء شروع به تکثیر خواهند کرد، و فضای شما دوباره شلوغ خواهد شد. این ممکن است سخت به نظر برسد، اما در واقع آسان تر از تصمیم گیری در مورد چه چیزی را نگه دارید و چه چیزی را دور بیندازید است. تا به حال، اشیاء خود را به شاید یک سوم از آنچه که در ابتدا داشتید کاهش داده اید؛ پیدا کردن مکانی برای چیزهایی که باقی مانده است، اگر چیزها را ساده نگه دارید، آسان خواهد بود.

stars icon Ask follow up

آن را با هم نگه دارید

روش KonMari دو قانون ساده ذخیره سازی دارد: همه اقلام یک نوع را در یک مکان ذخیره کنید، و فضای ذخیره سازی را پراکنده نکنید. اگر با دیگران زندگی می کنید، مطمئن شوید که هر کسی فضای ذخیره سازی جداگانه خود را دارد، بنابراین اقلام در سراسر خانه پراکنده نمی شوند.

ابتدا با نگهداری اقلام شخصی خود شروع کنید قبل از اینکه به اقلام مشترک خانه برسید. تمرکز خود را بر جایی که آسان تر است اقلام را برداشت نکنید، بلکه بر جایی که آسان تر است آنها را برگردانید. اگر برگرداندن اقلام زحمت آور باشد، به سرعت دوباره اشیاء اضافی ایجاد می شود. همچنین بهتر است تمام فضاهای نگهداری را در یک مکان نگه دارید - این کار برای افراد تنبل (که بیشتر ما هستیم) آسان تر است تا اقلام را برگردانند.

stars icon Ask follow up

مهم تر از اینکه نگران چیزهایی مانند جریان یا فرکانس استفاده باشید، این است که بدانید چه چیزی دارید. باید به راحتی بتوانید با نگاهی به هر کابینت، جعبه یا کشو بفهمید چه چیزی در آن است. همه چیزهای مشابه را در یک مکان یا در نزدیکی هم نگه دارید. این در فضای دفتر کار شما نیز قابل اجرا است.

به صورت عمودی فکر کنید و آن را ساده نگه دارید

چیزها را یکی روی دیگری تجمیع نکنید: شما در نهایت به طور مداوم چیزهایی را به بالای توده اضافه می کنید؛ دسترسی به چیزهایی که در پایین توده قرار دارند، بیشتر و بیشتر سخت می شود؛ و در نهایت شما فراموش می کنید که چه چیزی در آنجا است. همیشه سعی کنید چیزها را به صورت عمودی قرار دهید - لباس ها، کاغذها، کتاب ها، حتی اقلامی که در یخچال قرار دارند.

stars icon Ask follow up

مفیدترین اقلام نگهداری فقط کشوها و جعبه ها هستند - جعبه های پلاستیکی شفاف (بنابراین شما می دانید چه چیزی در داخل است) یا جعبه های ساده کارتنی - و برخی سبدها. به جای خرید تقسیم کننده های کشو و قفسه خاص، از جعبه های کفش خالی استفاده کنید (درپوش ها سینی های مفیدی هم هستند) یا برای اقلام کوچکتر، جعبه هایی که بسیاری از محصولات اپل در آنها می آیند.

stars icon Ask follow up

نگهداری کیف ها

کیف های دستی، کیف های توته و سایر کیف ها وقتی خالی هستند، فضای زیادی را اشغال می کنند، بنابراین آنها را درون یکدیگر نگه دارید. همان نوع کیف ها را در یک مجموعه کنار هم بگذارید، مطمئن شوید که بندها بیرون آویزان هستند تا بدانید کدام کیف کجاست، سپس آنها را در یک کابینت یا کمدی قرار دهید که بتوانید آنها را ببینید.

stars icon Ask follow up

ایده خوبی است که هر روز کیف دستی یا کیف کارتابل خود را خالی کنید و مطمئن شوید که برای چیزهایی که بیرون می آورید، مکان خاصی وجود دارد. به این ترتیب، شما از دست دادن اقلام مهم و ایجاد اشیاء اضافی در داخل جلوگیری می کنید.

از کابینت ها استفاده کنید

هر جا که امکان دارد، اقلام را در کابینت ها نگه دارید، نه روی زمین. اقلامی که کمتر استفاده می شوند و اقلام فصلی را در مکانی که دسترسی به آن سخت است، قرار دهید. لباس ها را در کشوها نگه دارید تا بتوانید آنها را به راحتی پیدا کنید، نه در جعبه ها.

حمام و سینک آشپزخانه را خالی نگه دارید. قرار دادن شامپو بعد از خشک کردن سریع با حوله، تمیز کردن وان را آسان تر می کند و از ایجاد لجن جلوگیری می کند. سطح کنترل آشپزخانه را برای تهیه غذا خالی نگه دارید؛ نمک و فلفل را در یک کابینت قرار دهید.

بلافاصله بسته بندی را باز کنید

وقتی چیزی جدید می خرید، به خصوص لباس، بلافاصله از بسته بندی خارج کنید و اضافات را دور بیندازید. و، از وسوسه 'انباشت' برخی اقلام جلوگیری کنید؛ فقط آنچه را که نیاز دارید بخرید.

یک کمد پر از اقلامی که هنوز در بسته بندی هستند، نه تنها پر از اشیاء اضافی است بلکه هر بار که درب را باز می کنید، شما را با اطلاعات اضافی از تمام کلمات چاپ شده روی جعبه ها و کیسه ها مواجه می کند. فضای ذخیره سازی خود را تمیز و راحت نگه دارید.

با اختصاص دادن مکانی برای اشیای خود، شما در واقع آنها را به درستی قدردانی می کنید، فضایی آرام و هدفمند در خانه خود ایجاد می کنید.

تحولات

چیزهایی که واقعا به آنها اهمیت می دهیم معمولاً با گذشت زمان تغییر نمی کنند. با مرتب کردن خانه خود، شما واقعاً دارید موجودی می گیرید و می فهمید که چه چیزی برای شما مهمتر است، چیزی که به تمام جنبه های زندگی شما ترجمه می شود. اگر فقط با اشیاءی که دوست دارید احاطه شوید، آنها به شما اعتماد به نفس می دهند که خوب خواهید بود. در نهایت، شما متوجه خواهید شد که رها کردن بسیار مهمتر از اضافه کردن است.

stars icon Ask follow up

دو دلیل برای نتوانستن رها کردن چیزی وجود دارد: اتصال به گذشته یا ترس از آینده. اگر با چیزی روبرو شوید که شادی به شما نمی بخشد، اما فقط نمی توانید تحمل انداختن آن را کنید، متوقف شوید و خودتان را بپرسید چرا. به زودی متوجه خواهید شد که یا به گذشته بیش از حد متصل هستید، از آینده می ترسید، یا ترکیبی از هر دو.

stars icon Ask follow up

شما می توانید مواجهه با ترس های خود را به تعویق بیندازید، شاید برای همیشه، یا می توانید هم اکنون با آنها روبرو شوید. به اشیای خود نگاه صادقانه بیندازید، مشخص کنید که چه چیزی برای شما مهم است، از آنچه که شما را می بارد رها کنید، و شما می توانید با اعتماد به نفس و اشتیاق به جلو حرکت کنید. هر چه زودتر خانه خود را مرتب کنید، بهتر است، برای آرامش خاطر شما و برای کار شما.

stars icon Ask follow up

وقتی یاد می گیرید چگونه شناسایی و دور انداختن چیزهایی که به آنها نیاز ندارید، شما دیگر مسئولیت تصمیم گیری را به دیگران واگذار نمی کنید. ذهنیت شما تغییر کرده است؛ شما می توانید خود تصمیم بگیرید که چه راهی بهتر است.

خانه خود را احترام بگذارید

وقتی در پایان روز به خانه بازمی گردید، به خانه خود سلام کنید! از فضایی که در آن زندگی می کنید آگاه باشید، نه فقط از اشیایی که در آن قرار دارند. مرتب کردن واقعاً درباره بازیابی تعادل بین افراد، اشیای آنها و مکانی که در آن زندگی می کنند است.

فرآیند مرتب کردن تاثیر دتوکسیفیکاسیونی بر خانه دارد، که به افرادی که در آن فضا زندگی می کنند منتقل می شود. هوا در یک خانه مرتب تازه تر است؛ گرد و خاک کمتری انباشته می شود؛ تمیز نگه داشتن مکان آسان تر است.

وقتی محیط زندگی شما به گونه ای سازماندهی شده که راحت و دعوت کننده باشد، شما احساس انرژی و شادی بیشتری می کنید. خوشبختی بزرگتری وجود ندارد تا احاطه شدن با چیزهایی که به شما شادی می بخشند؛ ساده ترین راه برای رضایت است.

هنگامی که این فرآیند یکباره از مرتب کردن را انجام داده اید، تمام چیزی که باید در آینده انجام دهید این است که انتخاب کنید چه چیزی را نگه دارید و چه چیزی را دور بیندازید و به چیزهایی که نگه می دارید مراقبت کنید.

انسان‌ها فقط می‌توانند تعداد محدودی از چیزها را واقعاً دوست داشته باشند. انرژی خود را به آنچه بیشترین شادی را برای شما به ارمغان می‌آورد، ماموریت زندگی‌تان، بریزید.

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download