resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

خلاصه

می خواهید در گزارش سالانه بعدی خود وقت صرفه جویی کنید؟ یاد بگیرید چگونه از مجموعه ابزار گزارش سالانه (بخش 3) ما برای ایجاد گزارش سالانه ای استفاده کنید که موضوعات مهمی مانند ایجاد ارزش شرکت شما، برجسته های تیم، نسبت های مالی، تجزیه و تحلیل رقبا، جدول زمانی کامل سال، اهداف استراتژیک برای سال آینده و پیش بینی های مالی پنج ساله را پوشش دهد، همه اینها را می توانید دانلود کنید و بر اساس نیازهای خود سفارشی کنید.

stars icon
25 questions and answers
info icon

Some strategies for presenting a team's accomplishments in an annual report include highlighting key achievements, showcasing individual contributions, and demonstrating how the team's work has contributed to the company's overall goals. It's also beneficial to include data and metrics that quantify the team's success, and to present this information in a visually appealing way, such as through charts or infographics. Additionally, sharing stories or case studies can provide a more personal and engaging view of the team's accomplishments.

A company's financial ratios can be effectively communicated in an annual report by presenting them in a clear and concise manner. This can be done by using graphs, charts, and tables to visually represent the data. It's also important to provide context for the ratios, explaining what they mean and why they are important. Additionally, comparing the current ratios to past performance and industry standards can help stakeholders understand the company's financial position.

To create an effective annual report using a toolset, you should focus on covering important topics such as your company's value creation, team highlights, financial ratios, competitor analysis, full year timeline, strategic goals for next year, and five-year financial projections. Customize these elements according to your company's needs. The toolset is designed to save you time and ensure a comprehensive report.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

نتیجه

گزارشات سالانه می توانند ابزار تبلیغاتی قدرتمندی برای شرکت شما باشند. آنها یک ابزار بازاریابی کلیدی برای سرمایه گذاران هستند و اغلب شامل تصاویر، نامه هایی از یک رئیس کلیدی یا مدیر عامل، و همیشه یک بررسی مالی را ارائه می دهند. چون این یک سند خارجی است، باید به گونه ای نوشته شود. آنها اغلب دستاوردها و اهداف برای آینده را برجسته می کنند.

stars icon
25 questions and answers
info icon

To improve the effectiveness of an annual report, you can ensure it is clear, concise, and engaging. Use visuals like charts and infographics to make data easy to understand. Include a letter from the CEO or key chair to provide a personal touch. Highlight achievements and set clear goals for the future. Make sure the report is written in a language that is easy for all stakeholders to understand. Lastly, ensure the report is easily accessible, either in print or online.

An annual report can contribute to a company's strategic projections by providing a comprehensive overview of the company's financial status, achievements, and future goals. It serves as a key marketing tool for investors, offering insights into the company's performance and strategic direction. The report can also include messages from key figures such as the CEO, further emphasizing the company's vision and plans for the future.

To make an annual report more engaging, it can include visual aids like infographics and illustrations to break up the text and make data more digestible. A letter from the CEO or key chair can add a personal touch. Highlighting achievements and setting out future goals can also engage readers. It's important to write in a clear, concise manner and use language that is accessible to all readers.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

وقتی سرمایه گذاران این اسناد را می خوانند، به دنبال درک کسب و کار اصلی شرکت، مشتریان و صنعت، داده های مالی مانند برگه تعادل، جریان نقدینگی، یا عملکرد سه ماهه گذشته، همچنین هرگونه عوامل خطر مرتبط با شرکت مانند قوانین در حال حاضر، پرونده های قانونی، تمرکز زیاد مشتری، یا ملاحظات صنعتی مانند مشکلات زنجیره تامین هستند.

stars icon
24 questions and answers
info icon

A company can effectively communicate its core business to investors in its annual report by clearly outlining its business model, target customers, and industry. It should also provide comprehensive financial data, including balance sheets, cash flow statements, and past quarter performance. Additionally, the company should disclose any risk factors, such as impending regulations, legal cases, customer concentration, or industry-wide considerations like supply chain problems.

A company can improve its customer concentration by diversifying its customer base, offering a wider range of products or services, improving customer service, and implementing effective marketing strategies. It can also focus on customer retention strategies, such as loyalty programs, to keep existing customers while attracting new ones.

A company's financial data can reflect its industry position through various indicators. For instance, a strong balance sheet with healthy cash flow and positive past quarter performance may suggest a leading position in the industry. Conversely, risk factors such as impending regulation, legal cases, high customer concentration, or industry-wide issues like supply chain problems could indicate challenges and potentially a weaker position in the industry. It's important to note that while financial data can provide insights, it should be analyzed in conjunction with other information for a comprehensive understanding of a company's industry position.

View all 24 questions
stars icon Ask follow up

برای مثال، ویدیوی بالا را بررسی کنید تا بفهمید چرا وارن بافت گزارشات سالانه را می خواند.

برجسته های ابزار

چگونه ارزش ایجاد می کنیم

با دیدگاه، ماموریت، ارزش ها و تیم خود شروع کنید، همچنین هرگونه دستاورد کلیدی و نقاط عطف از این سال. پس از اینکه همه اینها از راه رفت، می توانید روی کسب و کار اصلی خود، چگونگی کار آن و چگونگی ایجاد ارزش تمرکز کنید.(اسلاید 7)

به جای یک پاراگراف متن، می توانید چگونگی ایجاد ارزش را در چندین عنصر از کسب و کار خود تقسیم کنید.

ایجاد ارزش را در مراحل متعدد نشان دهید و جزئیات اضافی و شاخص های کلیدی را که بیانیه های شما را پشتیبانی می کنند، در یک تصویرسازی مشابه داشبورد KPI برجسته کنید، اما به ایجاد ارزش شما اعمال شود.

در نهایت، نتیجه نهایی فرآیند ایجاد را به عنوان ارزش ایجاد شده فهرست کنید. این فهرست ارزش ایجاد شده نباید فقط مرکزیت شرکت باشد، بلکه ارزش ایجاد شده برای سایر ذینفعان مانند مشتریان، سهامداران، یا منافع اجتماعی از مشتری باشد.

در جایی دیگر در این مجموعه ابزار، می توانید عوامل مرتبط با ESG را با اسلاید خود برجسته کنید. این می تواند ارزش ایجاد شده از طریق ارتقاء مهارت کارکنان، استخدام کارکنان متنوع با حقوق منصفانه، یا هر تلاش پایداری که انجام داده اید باشد.

resource image

تیم سال

پس از معرفی کسب و کار خود، ممکن است بخواهید یک بخش خاص یا تیم را برای عملکرد استثنایی برجسته کنید. یک تصویرسازی تیم سال به کمک می آید تا توجه سرمایه گذاران را به یک تیم خاص جلب کند، بیشتر از نظر شناخت تیم تا گزارش دهی.(اسلاید 8)

مدیران اجرایی می توانند از این اسلاید برای برجسته کردن دستاوردهای برجسته از بخش خاصی از کسب و کار استفاده کنند، که سپس می تواند برای تعیین معیارها، تشویق انگیزش کارکنان و نمایش کارکنان انگیزه مند به ذینفعان خارجی مانند سهامداران استفاده شود.

resource image

نسبت های مالی

بعدی، مالی ها. هیچ گزارش سالانه ای بدون بررسی مالی کامل نیست. حتی اگر آنها به طور کلی یا در سطح بالا باشند، شما باید داده های مالی خود را تجزیه و تحلیل کنید تا ذینفعان داخلی و خارجی بتوانند عملکرد شما را ارزیابی کنند. روش های استاندارد و جامع برای گزارش مالی شما با گزارش نسبت های مالی است.(اسلاید 13)

stars icon
25 questions and answers
info icon

Financial data in an annual report can be used to identify trends and patterns by analyzing the financial ratios and other financial metrics over a period of time. This can provide insights into the company's profitability, liquidity, efficiency, and solvency. By comparing these metrics year over year, one can identify trends in revenue growth, cost management, asset utilization, and debt management. Patterns in these areas can indicate the company's financial health and its potential for future growth.

Some challenges in compiling and presenting financial data in an annual report include ensuring accuracy of data, maintaining consistency in reporting standards, dealing with complex financial transactions, and presenting data in a way that is understandable to various stakeholders.

Financial data in an annual report can be used to assess the effectiveness of a company's business strategy by analyzing key financial ratios and performance indicators. These may include profitability ratios, liquidity ratios, efficiency ratios, and solvency ratios. By comparing these ratios over time and against industry benchmarks, stakeholders can gain insights into the company's operational efficiency, financial health, and overall strategic effectiveness.

View all 25 questions
stars icon Ask follow up

این ها نسبت قیمت به سود شرکت شما هستند، که نسبت قیمت سهام یک شرکت به سود هر سهم شرکت است؛ بازده دارایی ها شما، که نشان دهنده سوددهی دارایی های یک شرکت در تولید درآمد است؛ بدهی به سهام، که نسبت نسبی سهامداران و بدهی است که برای تامین مالی شرکت شما استفاده می شود؛ بازده سرمایه، که سوددهی یک کسب و کار نسبت به سهام یا دارایی ها منهای بدهی ها است؛ نسبت جاری، که اندازه گیری می کند که آیا یک شرکت منابع کافی برای برآورده کردن تعهدات کوتاه مدت خود دارد یا خیر؛ و در نهایت بازده سرمایه گذاری، که سود خالص و هزینه سرمایه گذاری است که نتیجه سرمایه گذاری برخی از منابع است.

stars icon Ask follow up

در این تصویر، شما می توانید از جعبه کنار هر دسته برای وارد کردن داده های مربوطه استفاده کنید. سپس این اعداد را مورد بررسی قرار دهید و چگونگی مقایسه آنها با سال های قبل را با قرار دادن آنها در سمت راست بررسی کنید. سپس نمودارهای میله ای را برای نشان دادن تغییرات سال به سال تنظیم کنید. اگر بتوانید پایداری را نشان دهید، ممکن است توجه بوفت را جلب کنید:

stars icon Ask follow up

این بررسی برای هر گزارش سالانه ای ضروری است، زیرا یکی از عوامل مهم موفقیت یک شرکت، مالی های آن است.

resource image

تحلیل رقبا - سهم بازار

پس از اینکه ذینفعان مربوطه مالی شما را می دانند، مهم است که این اعداد را در زمینه قرار دهید، به خصوص در زمینه عملکرد شما نسبت به رقبایتان. یک تصویر سهم بازار می تواند به عنوان یک تحلیل رقابتی استفاده شود تا نشان دهد که شما در مقابل یک سری از رقبای برتر چگونه قرار دارید. (اسلاید 23)

در حالی که سهم بازار برای هر صنعتی مهم است، برای شرکت هایی که قصد ورود به بازارهای جدید را دارند، به خصوص مفید است. این تصویر با استفاده از نمودارهای میله ای نشان می دهد که شما چگونه در مقابل رقابت خود در زمینه سهم بازار در چهار عامل کلیدی رقابت قرار دارید. یک جعبه کوچک در کنار می تواند در یک نگاه برجسته های کیفی یا کمی را متمرکز کند.این کمک می کند تا زمینه اضافی ارائه دهد یا کمک کند خوانندگان داده های نمایش داده شده در نمودار را هضم کنند.

stars icon Ask follow up

همیشه کنجکاو بوده اید که چرا وارن بافت می گوید ممکن است بخواهید یک تجزیه و تحلیل رقبا را در گزارشات خود شامل کنید؟ ویدیوی بالا را ببینید. و در حالی که در حال انجام آن هستید، به یاد داشته باشید که این اسلایدها را دانلود و سفارشی کنید تا برای گزارش سالانه خود استفاده کنید.

resource image

جدول زمانی 12 ماهه

این جدول زمانی 12 ماهه یک بررسی ماه به ماه از اهداف کلیدی و فعالیت ها برای هر ماه را به ذینفعان کلیدی ارائه می دهد. (اسلاید 32 و 33)

مدیران اجرایی همچنین می توانند یک نمایش کامل از نمودار گانت 12 ماهه را ارائه دهند که می تواند برای برجسته کردن نقاط کلیدی، اهداف رهبری، تلاش های مرتبط با عملیات، فعالیت های بازاریابی و توسعه منابع تقسیم بندی شود.(اسلاید 34)

resource image

اهداف استراتژیک برای سال آینده

حالا که گزارش سال مالی گذشته را پوشش داده اید، وقت آن رسیده است که بر روی برنامه های خود برای آینده تمرکز کنید. در حالی که گزارشات سالانه بر روی حال حاضر و جایی که شرکت امروز قرار دارد تمرکز دارد، برای ذینفعان نیز مفید است که انتظارات شما برای سال های آینده را برجسته کنید.

اهداف استراتژیک برای سال آینده را برای به اشتراک گذاشتن اهداف خود برای آینده، دلایل اهمیت این اهداف برای شرکت شما و اقدامات کلیدی که شرکت برای دستیابی به آن انجام خواهد داد، شرح دهید.(اسلاید 29)

گرافیک های ساده می توانند برای تقسیم اهداف به دسته های گسترده مانند اهداف مالی، تلاش های مرتبط با فرآیند یا عملیات، ابتکارات کیفی و استانداردها یا اهداف مرتبط با مصرف کننده استفاده شوند، فقط به عنوان چند مثال. اهداف استراتژیک هر شرکت بسته به صنعت آن، گسترده تر یا مشخص تر خواهد بود، بنابراین این اسلایدها را بهترین شکل ممکن برای شرکت و صنعت خود سفارشی کنید.

stars icon Ask follow up

با توجه به اینکه گزارشات سالانه معمولا به صورت خارجی به اشتراک گذاشته می شوند، برای شرکت ها مهم است که از دیپلماسی مناسب در مواجهه با عموم استفاده کنند. به عنوان مثال، در بخش "چه معنایی برای ما دارد"، باید منافع را به گونه ای بیان کنید که اهمیت آن را برای ذینفعان خارجی تأکید کند.

resource image

پیش بینی مالی

در نهایت، وقت آن رسیده است که به پیش بینی های مالی آینده خود اشاره کنید.

از این داشبورد سبک KPI برای برجسته کردن پیش بینی های مالی کلیدی خود استفاده کنید. نقشه مسیر رشد درآمد، درآمد خالص، موجودی نقد، و انتظارات جریان نقد خالص آزاد خود را بکشید.(اسلاید 30)

همچنین می توانید پیش بینی های خود را برای تا پنج سال آینده در مورد معیارهای کلیدی مانند سودآوری، کارایی، اهرم، بازده دارایی، بازده سهام، سیالیت، و درآمد برابر صفر را نمایش دهید.

resource image

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download