resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

Explainer

Preview

چکیده

به دنبال ابزارهای جدیدی برای مدیریت و حفظ حسابهای کلیدی خود هستید؟ برای دسترسی به بهترین ابزارهای مدیریت مشتریان سازمانی، الگوی ارائه مدیریت حساب کلیدی را دانلود کنید. پس از اینکه مدیران حساب مشتریان خود را جذب می کنند، مدیریت روابط عالی برای حفظ حسابهای برتر و فروش خدمات اضافی ضروری است. این الگو شامل اسلایدهایی در مورد تجزیه و تحلیل پارتو، تجزیه و تحلیل ABC، ماتریس امتیازدهی، داشبوردهای KA، فرآیند تصمیم گیری برای KA، ماتریس سود، اصل و امر KAM، حفظ حساب، زمان بندی راه اندازی، نقشه تقسیم، مسئولیت های تیم و بسیاری دیگر است. تا انتها بخوانید تا بیاموزید که چگونه یک مدیر حساب کلیدی در مایکروسافت می تواند از این ابزارها برای انتخاب سهامداران مناسب برای فروش یک سرویس جدید استفاده کند.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

برجسته های ابزار

تجزیه و تحلیل پارتو

تجزیه و تحلیل پارتو یک ابزار حیاتی برای مدیرانی است که منابع آنها محدود است. این تصویر نمایشی به مدیر حساب کمک می کند تا حسابهای حیاتی را از بین بسیاری حسابهای بی اهمیت تشخیص دهد. مدیران می خواهند تلاش خود را بر روی چند حساب حیاتی متمرکز کنند زیرا در این سناریو، 20٪ از برترین مشتریان 80٪ از درآمد را تولید می کنند. در این اسلاید، محور x نماینده حسابهای فردی است، در حالی که محور Y مقدار درآمد تولید شده است.

stars icon Ask follow up

نمودار خطی نمایانگر منحنی تأثیر تجمعی است که کمک می کند تا تعیین کند کدام حسابها باید اولویت داشته باشند. اگر مدیران بیشترین تلاش خود را بر روی حسابی که بیشترین تأثیر تجمعی را دارد بکنند، می توانند بیشترین درصد بازده سرمایه مثبت را دریافت کنند. (اسلاید 4)

resource image

تجزیه و تحلیل ABC

با همان منطق، مدیران حساب می توانند از تجزیه و تحلیل ABC نیز برای تقسیم حسابها به سطوح و اولویت بندی حسابها بر اساس تأثیر درآمد استفاده کنند. به یاد داشته باشید، این داشبوردها همه به برگه های اکسل متصل هستند که مدیران اجرایی داده های خود را در آنها وارد می کنند. مثال در این الگو سه سال داده را شامل می شود، اما مدیران اجرایی می توانند برگه را ویرایش کنند تا این محدوده را کاهش یا افزایش دهند. (اسلاید 6)

stars icon
5 questions and answers
info icon

Key Account Management (KAM) plays a crucial role in the growth and recurring revenue of a business. It involves identifying, understanding, and catering to the specific needs and expectations of the most valuable customers. By doing so, it helps in building strong, long-term relationships with these key accounts, leading to customer retention and loyalty. This, in turn, ensures a steady stream of revenue. Moreover, satisfied key accounts often lead to referrals, bringing in new business opportunities. KAM also involves strategic planning and regular monitoring of key accounts, which helps in upselling and cross-selling products or services, thereby maximizing the revenue from these accounts.

The range of data in the template can be adjusted according to the needs of the executives by editing the linked Excel sheets. The template is designed to be flexible and can accommodate different ranges of data. For instance, if the template has three years worth of data, executives can edit the sheet to minimize or extend this range as per their requirements.

Prioritizing accounts based on revenue impact in Key Account Management is significant because it allows businesses to focus their resources and efforts on the accounts that contribute the most to their revenue. This strategy helps in maximizing the value derived from these key accounts. It also aids in better retention of these accounts as they are given more attention and customized service. Furthermore, understanding the revenue impact can help in strategic planning and decision making.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image

ماتریس امتیازدهی

یک ماتریس امتیازدهی می تواند به مدیران حساب کلیدی کمک کند تا بیشتر در مورد اهمیت هماهنگی و رشد تفصیل کنند. دو جدول تمام حسابهای کلیدی را فهرست می کنند. جدول اول پتانسیل رشد را پوشش می دهد، در حالی که جدول دوم تناسب استراتژیک شرکت، فرهنگ، دیدگاه و استراتژی کلی را تحلیل می کند. یک وزن در میانه اجازه می دهد تا KAM هر شرکت را بر اساس عوامل خاص امتیازدهی کند. در حالی که رشد بر اساس درآمد است، هماهنگی بیشتر یک سیستم امتیازدهی کیفی است. چون مشتری B بالاترین است و مدیران زمان محدودی دارند، این ارزیابی می تواند به تخصیص زمان و اولویت بندی حسابها بر اساس بازده سرمایه و هماهنگی کمک کند.(اسلاید 3)

stars icon
5 questions and answers
info icon

In the context of Key Account Management, 'harmony' refers to the qualitative rating system that assesses the alignment between a key account and the company's strategic fit, culture, vision, and overall strategy. It's not about revenue or growth, but about how well the account fits with the company's direction and ethos. This assessment helps in prioritizing accounts and allocating resources effectively, based on the level of synergy and potential return on investment.

The Key Account Management presentation aids in maximizing the value of big customers by providing tools and strategies for effective account management. It introduces a scoring matrix that helps key account managers prioritize accounts based on growth potential and harmony with the company's strategic fit, culture, vision, and overall strategy. This assessment helps allocate time and resources more efficiently, focusing on accounts that offer the highest return on investment and synergy.

In the growth potential and harmony analysis of key accounts, several factors are considered. For growth potential, the primary factor is revenue. The potential for revenue growth from the account is assessed. For harmony, it's more of a qualitative rating system. Factors such as the account's strategic fit with the company, the culture of the account, the vision of the account, and how well the account aligns with the company's overall strategy are considered. The aim is to prioritize accounts based on return on investment and synergy.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image

داشبورد KA

علاوه بر اینکه باید تصمیم بگیرید کدام حساب ها را اولویت دهید، KPI هایی برای مدیریت حساب باید پیگیری شوند تا KAM ها بتوانند موفقیت کلی خود را ارزیابی کنند. این تصویر نمای کلی حساب، تغییر در طول زمان، وضعیت آماده سازی و یک ستون خطر برای هشدار به مدیران حساب در مورد حساب هایی با مشارکت کم و خطر بالای لغو را پوشش می دهد. در این مثال تصویر، MRR در سه طرح فهرست شده است، در حالی که سرویس پریمیوم فرصت برای فروش بیشتر را نشان می دهد، اما البته، همه این ها می توانند سفارشی شوند.

stars icon
5 questions and answers
info icon

The visualization tool in Key Account Management can be customized according to specific needs by selecting the Key Performance Indicators (KPIs) that need to be tracked. This allows Key Account Managers (KAMs) to assess their overall success. The tool can cover various aspects such as the total account overview, change over time, onboarding status, and an endangerment column to alert account managers of accounts with low engagement and a high risk of cancellation. For instance, in the provided example, Monthly Recurring Revenue (MRR) is listed across three plans, while the premium service represents the upsell opportunity. However, these parameters can be customized according to the specific needs of the business.

The premium service represents the upsell opportunity in Key Account Management by offering additional features or benefits that are not included in the basic or standard plans. This can be an effective strategy to increase the Monthly Recurring Revenue (MRR) from existing key accounts. By offering a premium service, companies can encourage their key accounts to upgrade their plans, thereby increasing the revenue generated from these accounts.

The endangerment column in the context of Key Account Management is a tool used to alert account managers about accounts that are at high risk. These accounts typically have low engagement and are at a high risk of cancellation. This column is crucial as it helps account managers to identify and focus on these accounts, and take necessary actions to improve engagement and prevent cancellation.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up

همانطور که KAM ها می دانند، آماده سازی یک مشتری سازمانی یک فرآیند مهم است. مدیران می توانند از مشتریان برای ارزیابی نمرات رضایت خود بررسی کنند تا بتوانند مشخص کنند که کجا می توان بهبودهایی ایجاد کرد. حساب ها و MRR در خطر کمک می کنند تا مدیران تعیین کنند که ارزش بیشتری در معرض خطر است. حساب های در خطر بر اساس اهمیت و مدت زمانی که در صف هستند فهرست شده اند، اگرچه مدیران می توانند این را به هر KPI قابل سنجشی تغییر دهند که برای ردیابی سطح خطر مشتری خود بهتر است. (اسلاید 24)

stars icon
5 questions and answers
info icon

Key Account Management (KAM) aligns with digital transformation initiatives in customer retention by leveraging technology to enhance customer relationships. Digital tools can help KAMs track customer behavior, preferences, and feedback, enabling personalized service and improved customer satisfaction. Digital transformation can also streamline processes, making account management more efficient. For instance, CRM systems can automate tasks, freeing up KAMs to focus on strategic planning and relationship building. Furthermore, digital platforms can facilitate communication and collaboration, fostering stronger relationships with key accounts.

Key Account Management (KAM) in the retail industry has several practical applications. It helps in building strong relationships with the most valuable customers, ensuring their needs are met and their values are maximized. KAM can be used to identify and manage accounts at risk, thereby preventing loss of significant clients. It also aids in assessing customer satisfaction and making necessary improvements. Furthermore, KAM can be used to track key performance indicators (KPIs) to monitor the client's risk level.

Key Account Management (KAM) enhances business growth strategy by focusing on the retention and maximization of the most valuable customers. It involves understanding the needs and wants of key accounts, developing tailored services and solutions, and building strong, long-term relationships. This approach not only increases customer loyalty and satisfaction but also leads to opportunities for upselling and cross-selling, thereby driving revenue growth. Furthermore, KAM allows businesses to better allocate their resources, as they can prioritize their efforts towards accounts that offer the highest potential return.

View all 5 questions
stars icon Ask follow up
resource image

فرآیند تصمیم گیری

به عنوان یک سرویس دستکش سفید، مدیریت مشتری سازمانی نیاز به تامل دقیق دارد، که این دلیلی است که KAM ها باید نیازهای مشتری خود را به خوبی درک کنند و همچنین ذینفعان مربوطه را درک کنند وقتی نیاز به تصمیم خرید وجود دارد. این اسلاید از یک نمایشگر سازمانی استفاده می کند که رابطه با هر ذینفع را با رنگ کدگذاری می کند و مشخص می کند که چه کسی به چه کسی گزارش می دهد همراه با قدرت تصمیم گیری آنها، بنابراین KAM ها می دانند کجا باید منابع را اختصاص دهند تا بتوانند نیازمندی ها را جابجا کنند. خط نقطه دار می تواند در هر جایی اعمال شود تا بتواند هر گونه تأثیر غیر سلسله مراتبی را در نظر بگیرد، در حالی که "0" نقاط کلیدی تماس را نشان می دهد. قدرت تصمیم گیری از بالا به پایین رتبه بندی می شود. اگر معاون خرید نظر بی طرف داشته باشد، اما رتبه بندی قدرت تصمیم گیری بالایی داشته باشد، این ذینفع کلیدی است که باید مدیریت و جذب شود. (اسلاید 14)

stars icon Ask follow up
resource image

سناریوی تجاری مایکروسافت

بیایید این ابزارها را در زمینه قرار دهیم. فرض کنید شما یک مدیر حساب کلیدی در بخش سلامتی ابر مایکروسافت هستید. مایکروسافت اخیراً Nuance را با قیمت 19 میلیارد دلار خریداری کرد. این کمک کرد تا پایه مشتریان شرکت را گسترش دهد، زیرا Nuance قبلاً 77 درصد بیمارستان های آمریکا و 19 از 20 موسسه مالی برتر را به عنوان مشتری داشت. KPI اصلی شما به عنوان یک مدیر حساب کلیدی افزایش MRR مشتریان فعلی و حالا جدید شما است. با Nuance، شما می توانید Azure، Teams و خدمات Dynamic 365 را به حساب های کلیدی جدید بفروشید، و همچنین مشتریان مکرر را با ابزارهای جدید ترجمه صدا و جلوگیری از تقلب از Nuance بفروشید.

stars icon Ask follow up

تصور کنید قرارداد بین مایکروسافت و سیستم سلامتی Mount Sinai. KAM با مخاطبان خود در Mount Sinai رابطه خوبی دارد، اما نمی تواند آنها را متعهد کند به مهاجرت کامل ابر Azure.معاون اجرایی رئیس جمهور باید متقاعد شود. آنها نظر بی طرفانه ای در مورد مایکروسافت و ابر دارند. اما مدیر می داند که Accenture، که مشاوره برای Sinai انجام می دهد، رابطه مثبت غیر سلسله مراتبی با معاون را دارد و می تواند او را بر اساس صرفه جویی های هزینه اضافی که می تواند به مراقبت از سیستم بازگردد، به Azure ترغیب کند. پس از امضا، به عنوان بزرگترین سیستم بهداشتی در نیویورک، این یک حساب کلیدی است، بنابراین KAM باید توجه خود را بر روی Sinai متمرکز کند تا مطمئن شود فرآیند هماهنگ سازی به صورت روان انجام می شود. برای دیدن اینکه چگونه ابزارهای موجود در این ارائه می توانند برای کمک به این فرآیند استفاده شوند، ویدیوی توضیحی بالا را ببینید.

stars icon Ask follow up

آیا می خواهید این ابزارها برای مدیریت حساب کلیدی خود کمک کنند؟ شما به این ارائه نیاز دارید. برای دستیابی به اسلایدهای بیشتر در مورد فرآیند تصمیم گیری برای KA، ماتریس سود، میثاق KAM، حفظ حساب، زمان بندی راه اندازی، نقشه تقسیم، مسئولیت های تیم و بسیاری دیگر برای صرفه جویی در زمان و ساعت کار، الگوی ارائه مدیریت حساب کلیدی را دانلود کنید.

stars icon Ask follow up

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download