resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview
resource preview

Explainer

Preview

خلاصه

می خواهید تیم خود را قبل از پایان سال تقدیر کنید؟ از منبع قدردانی از تیم ما برای برجسته کردن برترین پیروزی های خود استفاده کنید. همکاران اجرایی خود را برای عملکرد برجسته سالانه تبریک بگویید. رشد فوق العاده رقمی و مواردی که KPI های شما انتظارات را برتری یافته است را نشان دهید. علاوه بر این، از این منبع برای اندازه گیری مشارکت کارکنان، تلاش های تنوع و گنجاندن، یادگیری و توسعه، و بسیاری از موارد دیگر استفاده کنید.

stars icon Ask AI
info icon

برجسته های ابزار

نقاط برجسته تیم

یک اجراکننده برجسته را همراه با نوارهای پیشرفت برای آنچه که او به دست آورده است، برجسته کنید. (اسلاید 6) دستاوردها و مقیاس خود را برای این سال همراه با گزارشات پیشرفت در مبادرات خاص برجسته کنید. (اسلاید 17) معیارهای ارتباطی برای جوایز در سراسر عملکرد شغلی، خدمات مشتری، عملکرد برجسته و کار تیمی را ارائه دهید. از روبروی سمت راست برای ارزیابی استفاده کنید تا تمام ذینفعان داخلی بدانند چگونه فرآیند جوایز انجام خواهد شد. (اسلاید 20)

stars icon Ask AI
info icon
resource image
resource image
resource image

سلسله مراتب ماسلو از مشارکت کارکنان

نشان دهید به تمام ذینفعان که چگونه مشارکت به نظر می رسد تا همه بتوانند به بالاترین پتانسیل خود برسند. وقتی تمام ذینفعان یک زبان مشترک برای رضایت شخصی در محل کار صحبت می کنند، پتانسیل می تواند از طریق کشف علل اصلی پشت سر دموتیواتورها باز شود.به طور جداگانه، می توان انگیزه ها را شناسایی و فعال کرد تا تشویق به بیشتر برآورده شدن کند. (اسلاید 21)

stars icon Ask AI
info icon
resource image

داشبورد یادگیری و توسعه

آموزش اولیه فقط آغاز فرآیند یادگیری و توسعه است. این تصویرسازی داشبورد می تواند به پیگیری مکان همه مدیران اجرایی در فرآیند آموزش مداوم کمک کند. (اسلاید 26)

resource image

نظرسنجی تنوع و گنجاندن

درک اینکه چقدر محل کار شما شامل است مهم است. این نظرسنجی تنوع و گنجاندن می تواند برای نظرسنجی کارمندان برای ارزیابی موفقیت تلاش های گنجاندن شما در زمینه های کلیدی مانند عدالت در محل کار، رشد شغلی، صدا و تصمیم گیری استفاده شود. اگر شما عدالت مطلوب را در سازمان خود بدست آورید، می تواند احساس هدف گسترده تری ایجاد کند و منجر به افزایش انگیزه در کار در بین تمام ذینفعان شود.(اسلاید 25)

stars icon Ask AI
info icon
resource image