slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our تحقیقات بازار presentation. Available in Google Slides, Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

با استفاده از داده‌های حیاتی، اسلاید ماتریس BCG یک ابزار چند منظوره در ارائه تحقیقات بازار است. این ماتریس فقط یک تصویر ساده نیست، بلکه رشد بازار و سهم آن را در رابطه با محصولات یک شرکت ارزیابی می‌کند - به ستاره‌ها، علامت‌های سوال، گاوهای نقدی و سگ‌ها فکر کنید. این ماتریس پایه‌ای برای هر گونه بحث استراتژیک تجاری است، همه در قالبی تمیز و آسان برای درک. این ابزاری است برای ارتباط برقرار کردن این روابط داده‌ای پیچیده به یک جمعیت گسترده.

FULL PREVIEW