slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our امتیاز ترویج کننده شبکه (بخش 1) presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

اسلاید مورد نظر با عنوان 'کارهایی که باید انجام شود و کارهایی که نباید انجام شود'، یک قسمت ضروری از ارائه 'نتیجه ارزیابی توسط مشتری (بخش 1)' است. این اسلاید به طور خاص به موضوعاتی می پردازد که در ارتباط با نتیجه ارزیابی توسط مشتری (NPS) هستند، با تمرکز قابل توجهی بر رضایت مشتری و مدیریت مشتری. این اسلاید نشانگر واضحی از قواعد و هشدارهای مرتبط با کاربرد مقیاس NPS و مدیریت مشتری در محیط محصول محور مشتری است. در واقع، این به عنوان یک راهنمای عملی برای درک و پیاده سازی جنبه های حیاتی سیستم NPS عمل می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download