slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our مجموعه کانبان presentation. Available in Google Slides, Microsoft Powerpoint, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

استفاده از مجموعه مستحکم 'کانبان'، اسلاید 'جریان ارزش کانبان' یک قطعه ضروری است. با بهره گیری از مفاهیمی مانند افزودن ارزش، فعالیت های افزایش ارزش و فعالیت های غیر افزایش ارزش، این اسلاید دیدگاه های کلیدی را در مورد نیازهای پروژه و سیستم ارائه می دهد. این اسلاید دو منفعت دارد - در حالی که کمک می کند نیازهای پروژه را به یک مدل ساختارمند ترجمه کند، همچنین در فهم حقیقت ایجاد ارزش کمک می کند. کاربرد این مفاهیم اجازه می دهد تجزیه و تحلیل دقیق تری از جریان کار انجام شود، تشویق به بهترین بهره وری و استفاده از منابع. دانشجویان دانشگاه و مدیران میانی این اسلاید را برای تلاش های آموزشی و حرفه ای خود بسیار عملی خواهند یافت.

FULL PREVIEW