slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our تحقیقات بازار presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, and Google Slides. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

آشکارسازی بینش های بازار از طریق 'توصیه های تحقیقات بازار'، اسلاید مهمی در ارائه 'تحقیقات بازار' که پر از دانش ارزشمند است. با بهره گیری از نتایج توصیه، به مهارت در مرکز قرار دادن استراتژی های بازاری تاکتیکی می پردازد. این اسلاید برجسته سازی دستور کار و خلاصه ای مختصر از استراتژی را پیچیده می کند. همه اینها به اهداف استراتژیک مرتبط هستند و برای مدیران یا دانشجویان علاقمند به تحقیقات بازار، نقشه راه عملی ارائه می دهند. اطلاعات جمع آوری شده در این اسلاید، در شعله ور کردن ایده های بزرگ بعدی معنی دار است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download