slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our تحقیقات بازار presentation. Available in Google Slides, Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

DESCRIPTION

با ورود به دنیای 'بخش بندی بازار'، این اسلاید از ارائه 'تحقیقات بازار' پیچیدگی های تقسیم بندی بازار را تجزیه و تحلیل می کند. با استفاده از ابزارهای متنوعی مانند نمودارهای مقایسه ای و نمودارهای میله ای افقی، این اسلاید جزئیات هدف جمعیت و شخصیت های مشتری را روشن می کند. با بخش های نوآورانه در مورد پروفایلینگ مشتری هدف و بخش بندی مشتری، این اسلاید نشان می دهد چگونه کسب و کارها می توانند با استفاده از این تجزیه و تحلیل ها فرصت های بالقوه را کشف کنند. این بخش که باید کاویده شود، در فهم چگونگی تبیین بینش های بازار برای تولید ایده های تازه کسب و کار حیاتی است.

FULL PREVIEW