slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our استراتژی های کسب و کار و چارچوب ها (بخش 4) presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در ارائه گسترده استراتژی ها و چارچوب های کسب و کار، اسلاید هفت درجه آزادی استراتژیک مک کینزی را پر از بینش در مورد استراتژی های رشد پیدا کنید. این اسلاید دانش حیاتی در مورد رانندگان رشد و چگونگی تمرکز انرژی رشد برای حداکثر سود را ارائه می دهد. با تکیه بر ایده اصلی کاوش فرصت های گسترش، این اسلاید ارائه می دهد که چگونه می توان میدان های مختلف آزادی استراتژیک را برای رشد تجاری افزایشی تطبیق داد. این ابزار حیاتی راه را برای کسب مزیت استراتژیک در محیط های کسب و کار با سرعت بالا هدایت می کند. این ایده آل برای یادگیری مداوم دانشجویان دانشگاه و مدیران سطح متوسط است.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download