slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our بررسی عملکرد presentation. Available in Apple Keynote, Google Slides, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با پلی بین فرهنگ سازمانی و بازخورد کارکنان، اسلاید 'بررسی عملکرد بر اساس OKR' از ارائه 'بررسی عملکرد' ما، اهمیت اهداف و نتایج کلیدی (OKRs) را برجسته می کند. این رویکرد منحصر به فرد از عناصر پیشرو مانند مقیاس لغزنده، لغزنده ها و نوارهای پیشرفت برای تجسم عملکرد فردی و تیمی استفاده می کند. طرح طراحی شده، شفافیت و کارایی را تقویت می کند، فرآیند بررسی که اغلب ترسناک است را به کاوش پاداش بخشی از دستاوردها و زمینه های بهبود تبدیل می کند. این ایده آل برای مدیران میانی است که می خواهند تیم های خود را الهام بخشند و عملکرد بالا را از طریق ارزیابی سیستماتیک تحریک کنند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download