slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our پیشنهاد بودجه presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

با ورود به اسلاید 'جدول بودجه سه ماهه' از ارائه 'پیشنهاد بودجه'، یک تفکیک دقیق از بودجه سه ماهه را می یابیم. این جدول نمایش واضحی از تخصیص بودجه در سراسر دسته های هزینه مختلف ارائه می دهد، با پیگیری استفاده از بودجه ماهانه. این اسلاید شامل یک معیار برای مقایسه نیز است، که اختلافات و تفاوت های بودجه را برجسته می کند. این ابزار طراحی شده است تا به مدیران کمک کند تا با تغییرات درون شرکت و اقتصاد سازگار شوند، ریسک را با نوآوری مصالحه کنند و سرمایه گذاری ها را با پیش بینی های بازگشت آینده پشتیبانی کنند. این یک منبع حیاتی برای هر کسی است که می خواهد بودجه خود را به طور موثر مدیریت کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download