slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our بررسی عملکرد presentation. Available in Microsoft Powerpoint, Google Slides, and Apple Keynote. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

بخشی از سری آموزنده 'بررسی عملکرد'، اسلاید 'بررسی عملکرد سه ماهه' راهی موثر و مختصر برای ارزیابی عملکرد کارکنان در سه ماهه ارائه می دهد. این اسلاید پیش زمینه ای برای بحث در مورد حوزه های حیاتی مانند گزارش عملکرد، ارزیابی کارکنان و ارزیابی عملکرد فراهم می کند. با تاکید بر بهبود مجموعه مهارت ها و شناخت دستاوردها، این اسلاید فرهنگ مثبت را ترویج و به بازخورد شفافیت می بخشد. این یک کمک بی نظیر برای مدیران و کارکنانی است که به دنبال درک جامع از معیارها و برنامه های عملکرد سه ماهه و ابتکارات برای بهبود هستند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download