slide preview

DOWNLOAD

This sheet is part of our مجموعه نهایی نقشه جهان spreadsheet. Available in Microsoft Excel, and Google Sheets. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download

DESCRIPTION

در داخل 'مجموعه نهایی نقشه جهان'، یک مدل حیاتی 'نقشه جهان در مایکروسافت اکسل و گوگل شیتز' وجود دارد. این مدل طراحی شده است تا داده های جغرافیایی پیچیده را به یک تصویر قابل فهم تبدیل کند. با ویژگی های کلیدی که از ورودی های مختلف داده ها مانند کد پستی، عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی و حتی شهرها پشتیبانی می کند، مدل ما یک طیف گسترده از نمایش جغرافیایی را ارائه می دهد. یکی از ویژگی های برجسته آن توانایی ارائه نقشه های قابل فیلتر کردن است که با ویژگی های نقشه های قاره های اصلی همخوانی دارد. این مدل را برای کسانی که به دنبال چند منظوره بودن در داده های خود هستند، ضروری می کند.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Spreadsheet

Download