Cover & Diagrams

resource preview
resource preview

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

خلاصه

پنج نقص تیم تمرکز خود را بر روی این می‌گذارد که چگونه دینامیک تیم می‌تواند یک شرکت را بسازد یا بشکند. این داستان به عنوان یک قصه رهبری نوشته شده است که دنبال یک رهبر و تیم او می‌کند که با رفتارهای ناکارآمد مبارزه می‌کنند که احتمالا برای بیشتر متخصصان آشنا خواهد بود. شرکت افراد خوبی با استعداد دارد اما فقط نمی‌تواند رقابت کند زیرا انگیزه پایین است و اعضای تیم فقط نمی‌توانند در مورد اهداف مشترک توافق کنند.

stars icon
48 questions and answers
info icon

Some other factors that can affect a company's competitiveness include the company's financial stability, the quality of its products or services, its reputation in the market, its ability to innovate and adapt to changes, its customer service, and its strategic partnerships.

Several factors can affect a team's morale. These include the leadership style, communication within the team, recognition and appreciation of team members' efforts, the work environment, and the alignment of individual and team goals. Additionally, the level of trust and respect among team members, the clarity of roles and responsibilities, and the opportunities for professional growth can also significantly impact morale.

Some other leadership fables that discuss team morale include 'The Five Dysfunctions of a Team' by Patrick Lencioni, 'The Energy Bus' by Jon Gordon, and 'Gung Ho!' by Ken Blanchard and Sheldon Bowles. These books use storytelling to explore the dynamics of team morale and provide insights on how to build a cohesive and high-performing team.

View all 48 questions
stars icon Ask follow up

تیم قادر به اتخاذ تصمیمات مهم نیست و شرکت در نبرد برای سهم بازار شکست می‌خورد. با شناسایی پنج نقص که تیم را غیرفعال می‌کند، رهبر در نهایت مسائلی را که همه را به عقب می‌اندازد از بین می‌برد و یک گروه ناکارآمد را به یک تیم موثر و متعهد تبدیل می‌کند.

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

خلاصه

عدم اعتماد

اعتماد در یک تیم به معنی این است که تمام اعضا می‌توانند ضعف‌های خود را نشان دهند و بدون ترس از اینکه قضاوت یا مسخره شوند، آسیب‌پذیر باشند. بدون این اعتماد، برای اعضای تیم سخت است که به ایده‌های جدید باز باشند و این چالش را ایجاد می‌کند که ایده‌های خود را ارائه دهند. تیم‌های بدون اعتماد فقط گروهی از افراد هستند که احساس نیاز به درست بودن و ایمن بازی کردن را دارند.

stars icon
46 questions and answers
info icon

The steps to transform a group of people into a functional team include building trust among team members, encouraging open communication, fostering a collaborative environment, setting clear goals and roles, and promoting mutual respect and understanding. Trust is particularly important as it allows team members to show their weaknesses and be open to new ideas without fear of judgement. Teams without trust are just groups of people who feel the need to be right and to play it safe.

A leader can address this issue by fostering an environment of trust and openness. They can encourage team members to be open to new ideas and to not fear being wrong. This can be achieved by promoting a culture of learning and growth, rather than one of judgement and ridicule. The leader can also model this behavior by showing their own vulnerability and willingness to learn.

Not agreeing on common goals in a team can lead to confusion, lack of direction, and inefficiency. It can also cause conflicts and misunderstandings among team members, which can further hinder the team's progress and performance. Ultimately, it can prevent the team from achieving its full potential and delivering the desired results.

View all 46 questions
stars icon Ask follow up

"به یاد داشته باشید که کار تیمی با ساختن اعتماد شروع می‌شود. و تنها راه انجام این کار این است که نیاز ما به بی‌آسیب ماندن را غلبه کنیم."

اعتماد نیاز دارد که اعضای تیم به نیت‌های یکدیگر ایمان داشته باشند و اعتماد داشته باشند که آسیب‌پذیری‌های آن‌ها علیه آن‌ها استفاده نمی‌شود. راه غلبه بر این عدم اعتماد این است که رهبر تجربیات مشترک، گفتگوی باز و فضایی از صداقت را تشویق کند. رهبر باید با مثال خود رهبری کند و اجازه دهد خودش اولین نفری باشد که آسیب‌پذیر می‌شود تا محیط امنی ایجاد کند. با انتظارات واضح و مسئولیت‌پذیری، امکان دارد که یک رهبر رفتارهای ناخواسته را تغییر دهد.

stars icon
38 questions and answers
info icon

A leader can measure the level of trust within a team by observing the team's communication patterns, the willingness of team members to share ideas and take risks, and the level of cooperation and collaboration. Additionally, feedback from team members and their level of engagement can also be indicative of the trust level within the team.

If a team lacks clear expectations and accountability, it can lead to confusion, lack of direction, and decreased productivity. Team members may not understand their roles or responsibilities, leading to inefficiencies and conflicts. It can also result in a lack of trust and morale, as team members may feel their efforts are not recognized or valued. Ultimately, this can negatively impact the team's performance and the overall success of the project or organization.

A leader can ensure that clear expectations are communicated to the team by setting clear and concise goals, providing regular feedback, and maintaining open lines of communication. They should also lead by example and create an environment of trust and accountability. It's important for the leader to be transparent about their expectations and to provide the necessary resources and support for the team to meet these expectations.

View all 38 questions
stars icon Ask follow up

ترس از درگیری

اعتماد منجر به توانایی استفاده مفید از درگیری می‌شود. بدون این بنیاد اعتماد، درگیری فقط یک مانع دیگر می‌شود به جای یک راه سالم برای تعامل و خلاقیت. تا زمانی که یک تیم از درگیری می‌ترسد، سخت خواهد بود که زمین جدیدی را شکست دهد، توافق کلی برای تصمیمات را کسب کند و مردم را به اجتناب از هرگونه درگیری وادار کند.

stars icon Ask follow up

"من فکر نمی‌کنم که کسی کاملا به درگیری عادت کند. اگر کمی ناراحت‌کننده نباشد، پس واقعی نیست. کلید این است که به هر حال ادامه دهید."

رهبران باید بحث و جدل را تشویق کنند و به مردم یاد دهند که درگیری می‌تواند چیز مثبتی باشد. هنگامی که یک تیم شروع به دیدن اینکه درگیری چیزی نیست که باید از آن ترسید، آن‌ها تیمی سالم‌تر و بهتر خواهند شد. چون از رهبر و سایر اعضای تیم حمایت دارند تا از منطقه راحتی خود فراتر بروند، درگیری خلاقانه به عنوان یک بخش طبیعی از فرآیند تیم پذیرفته خواهد شد.

stars icon Ask follow up

عدم تعهد

وقتی تیم‌ها از درگیری مفید استفاده می‌کنند، این کار برای آن‌ها آسان‌تر می‌شود که تعهد و خرید تصمیمات را انجام دهند.بدون بحث و گفتگو، تعهدی وجود نخواهد داشت. افراد به چیزی پیوسته نمی‌شوند اگر احساس کنند نظرات و افکارشان مورد بحث قرار نگرفته است. نبود تعهد، دستیابی به اجماع در یک تیم را غیرممکن می‌کند، منجر به عدم علاقه، کینه و رکود می‌شود.

stars icon Ask follow up

"تعهد تابع دو چیز است: وضوح و پذیرش."

رهبران می‌توانند با تشویق هر عضو تیم به مشارکت در هر بحث، این تعهد را توسعه دهند. رهبر باید این تبادل آزاد را تا زمانی که پذیرفته شود، ترویج کند. هنگامی که فضایی که افراد موافقت می‌کنند برای اختلاف نظر وجود دارد، پیشرفت واقعی دور نیست. با بازبینی تصمیمات تیم پس از هر جلسه و تعریف نقش‌ها و مهلت‌ها، رهبر می‌تواند تمرکز را بر تعهد مداوم نگه دارد.

stars icon Ask follow up

دوری از مسئولیت‌پذیری

بدون تعهد تیم، اعضای تیم همیشه از مسئولیت‌پذیری دوری می‌کنند. اعضای تیم که به یک ایده یا تصمیم تعهد می‌کنند، این کار را انجام می‌دهند زیرا احساس می‌کنند ورودی‌های آن‌ها مهم است و انتظار دارند که مسئولیت‌پذیری نگه داشته شود. اگر ورودی‌های آن‌ها بی‌اهمیت به نظر برسد، احساس می‌کنند که برای نتایج مسئول نیستند. این نبود مسئولیت‌پذیری در فرد همیشه مسئولیت‌پذیری تیم را ضعیف می‌کند.

stars icon Ask follow up

"افراد به یکدیگر مسئولیت‌پذیری نمی‌دهند اگر به طور کامل به همان برنامه پیوسته نباشند."

تنها راه برای مسئولیت‌پذیری یکدیگر و تیم، اندازه‌گیری پیشرفت است. رهبر باید با تعریف واضح استانداردها، انتظارات، وظایف خاص و مهلت‌ها، پایه را برای مسئولیت‌پذیری برقرار کند. وظیفه رهبر است که مطمئن شود هر عضو تیم می‌فهمد چه چیزی اندازه‌گیری می‌شود و چقدر مشارکت آن‌ها مهم است.

عدم توجه به نتایج

اگر مسئولیت‌پذیری وجود نداشته باشد، پس تمرکزی بر روی نتایج وجود نخواهد داشت. اعضای تیم که احساس مسئولیت‌پذیری نمی‌کنند، همیشه منافع خود را بر منافع تیم می‌گذارند. تا زمانی که نتایج مورد نظر توسط تمام تیم توافق نشده باشد، هیچ چیز ارزشمندی اتفاق نخواهد افتاد. با وجود مسئولیت‌پذیری، تمرکز بر نتایج تیم به طور طبیعی اتفاق می‌افتد و ارتباط بیشتری بین اعضای تیم ایجاد می‌کند. رهبر مطمئن می‌شود که نتایج مورد نظر واضح هستند و نتایج نهایی در یک محیط تیمی به اشتراک گذاشته و پاداش داده می‌شوند.

stars icon Ask follow up

"کار ما این است که نتایجی که باید به آن‌ها برسیم را برای همه در این اتاق به گونه‌ای واضح کنیم که هیچ کس حتی به فکر انجام کاری فقط برای افزایش وضعیت یا اگوی فردی خود نرسد. زیرا این کار توانایی ما را برای دستیابی به اهداف جمعی کاهش می‌دهد. ما همه باخت می‌کنیم."

"

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download