slide preview

DOWNLOAD

This slide is part of our تحقیقات بازار presentation. Available in Google Slides, Apple Keynote, and Microsoft Powerpoint. Get access to this and 500+ other business templates by signing up.

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download

DESCRIPTION

در ارائه 'تحقیقات بازار'، اسلاید قابل توجهی 'حسیت مشتری' است. این اسلاید نقش حیاتی در ارزیابی رضایت مشتری ایفا می کند، با استفاده از معیارهای حیاتی مانند امتیاز رضایت مشتری (CSAT)، امتیاز ترویج کننده شبکه (NPS) و توصیه های مشتری. این اسلاید حقیقت بازخورد مشتری را به طور ملموسی به تصویر می کشد و به نتایج نظرسنجی شکل قابل مشاهده می دهد. این اسلاید نقطه مرجع حیاتی در تجزیه و تحلیل چگونگی استفاده از روندهای بازار برای بهره برداری از فرصت های تجاری جدید می شود.

FULL PREVIEW

Download and customize this and 500+ other business templates

Start here ⬇️

Voila! You can now download this Presentation

Download