Cover & Diagrams

resource preview
resource preview

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

چکیده

مردم اغلب نمی توانند پاسخی منطقی و عملی ارائه دهند وقتی با تصمیم گیری مواجه می شوند. این مشکل به دلیل این است که ما با ترکیبی از دیدگاه ها به مسائل نگاه می کنیم. تجربه، سوگیری ها، احساسات، غریزه و البته منطق، همه در تصمیم گیری نقش دارند. فکر کردن سریع و آهسته این دیدگاه ها را به دو سیستم فکری - سیستم سریع و کند - تقسیم می کند.

سیستم 1، حالتی از فکر کردن است که بر اساس احساس و واکنش ناخودآگاه است. این نوع فکر کردن به سرعت اتفاق می افتد، معمولاً به آن "غریزه اولیه" می گویند، و ممکن است عملی و نقص داشته باشد. سیستم دوم، حالتی از فکر کردن است که بر اساس فکر کردن آرام و مدروک و رویکرد منطقی تر است. با درک چگونگی و چرایی تأثیر دو سیستم بر تصمیم گیری و تجربیات جدید، امکان یادگیری چگونگی تصمیم گیری بهتر و ایجاد روش های جدید فکر کردن بر اساس استدلال وجود دارد.

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download

خلاصه

سیستم یک: فکر کردن سریع

سوگیری ها و تجربه شخصی پایه و اساس فکر کردن سیستم یک هستند. وقتی با تصمیم گیری مواجه می شویم، اولین غریزه معمولاً این است که با مرجع گرفتن از تجربیات گذشته و ایجاد ارتباطات به مسئله نگاه کنیم. تمایل به تلاش برای پیدا کردن راه حل ها به سرعت با تلاش کمترین ممکن است. این واکنش "پای پای" بسیار ذهنی است و اغلب شامل عناصری است که در نهایت بی ارتباط و گاهی اوقات مضر می شوند. پرش به نتیجه گیری، فرضیات غلط، اطلاعات غلط و مجموعه ای از دیگر مشکلات در این حالت فکر کردن به وجود می آیند. برای بسیاری، این نوع فکر کردن بدون هیچ تلاش آگاهانه ای به طور کنترل ناپذیری اتفاق می افتد.

یکی از مشکلات با فکر کردن سیستم یک این است که این رویکرد به تصمیم گیری به معنی تلاش برای جعل تجربه جدید برای الگوهای فکری موجود است. وقتی تجربه جدیدی ارائه می شود، باید انواع جدیدی از فکر کردن ایجاد شود تا به تجربه بخورد، نه برعکس. به عنوان مثال، یک دکتر که فقط به صورت مستقل کار کرده است، معمولاً با مرجع گرفتن از تجربیات و فکرهای گذشته به کار کردن در یک فضای تیمی نگاه می کند. با پاسخ دادن به این تجربه جدید بدون یادگیری درباره دینامیک گروه ها، احتمال اینکه این دکتر "جا بیفتد" کم است.

"روش قابل اعتماد برای اینکه مردم به دروغ ها باور کنند، تکرار مکرر است زیرا آشنایی به سختی از حقیقت تمایز می یابد."

مشکلات با فکر کردن سیستم یک با این حقیقت که این نوع فکر کردن به طور مکرر به عنوان اولین راه حل تمرین می شود، تشدید می شود. حتی با درک مشکلات موجود در این روش فکر کردن، سخت است که کند شویم و رویکرد متفاوتی را اتخاذ کنیم. فکر کردن سیستم یک آسان و آشنا است و حتی اگر اغلب عملی یا ناکارآمد باشد، عادت سختی است که شکسته شود.در حالی که عناصری که به این نوع تفکر کمک می کنند، خود ارزشمند هستند، اما بدون استفاده از آنها به طور منطقی و عمدی، آنها همچنان نتایج کمتر از بهینه را در مواجهه با تصمیمات مهم و موقعیت های ناشناخته ایجاد خواهند کرد.

ویژگی های سیستم یک:

  • ایجاد تاثیرات سریع، احساسات و احساسات
  • با کمترین تلاش رخ می دهد، اغلب به طور ناخودآگاه
  • بر اساس پاسخ سریع، احساس دستاورد ایجاد می کند
  • الگوها و ارتباطات جدید را برای تجربیات جدید از تجربیات گذشته می سازد
  • اغلب با کمترین بررسی یا توجه به جزئیات رخ می دهد

"حالت روحی ظاهراً بر عملکرد سیستم یک تاثیر می گذارد: وقتی ما ناراحت و ناخوشایند هستیم، با بینش خود از دست می رویم."

سیستم دو: تفکر آهسته

بر اساس منطق و ارزیابی، تفکر سیستم دو یک رویکرد عملی و موضوعی را برای اتخاذ تصمیمات و درک تجربیات جدید اتخاذ می کند. تفکر سیستم دو به دلایل متعددی کمتر استفاده می شود، حتی اگرچه درک بهتری فراهم می کند و منجر به تصمیمات بهتر می شود. این نوع تفکر نیازمند تلاش آگاهانه و پاسخ مصمم است. تصمیمات بهتر و الگوهای جدید تفکر با کاهش سرعت و اختصاص زمان برای درک ناشناخته ایجاد می شوند. عادت ریشه دار تفکر سیستم یک برای بیشتر مردم آنقدر شایع است که اتخاذ رویکرد سیستم دو را حداقل به نظر سخت می رساند.

تفکر آهسته فقط به نظر می رسد که کار زیادی است و توجیه کردن تلاش برای کاهش سرعت به دلیل همان دلایلی که سیستم یک جذاب است، سخت است. تجربیات آشنا و الگوهای تفکری که بخشی از تفکر سیستم یک هستند، منطقه ای از راحتی ایجاد می کنند که درست به نظر می رسد. بدون توجه به نتایج، رویکرد سیستم یک فقط خیلی آسان و خودکار است تا به آسانی ترک شود. تفکر سیستم دو اغلب برای بیشتر مردم منطقه ناشناخته است، بنابراین بدون درک اینکه چگونه این نوع تفکر می تواند موثرتر و موثرتر باشد، سخت است برای خرید.

"هوش نه تنها توانایی استدلال است؛ بلکه همچنین توانایی پیدا کردن مواد مربوطه در حافظه و اعمال توجه در زمان لازم است."

تفکر سیستم دو نه تنها درک بهتری از تجربیات جدید و تصمیمات بهتر را ایجاد می کند، بلکه فرصت هایی را برای جایگزینی برخی از عناصر بی ربط تفکر سیستم یک ایجاد می کند. با استفاده از تفکر سیستم دو، الگوهای تفکر قدیمی که ممکن است بر اساس فرضیات غلط، اطلاعات غلط و عدم درک مبتنی باشند، شروع به از دست دادن جذابیت خود می کنند و می توانند به جای آنها با الگوهای تفکر منطقی و موضوعی جایگزین شوند. نتیجه عادتی از تفکر است که با استفاده بیشتر، قوی تر و پایدارتر می شود. تفکر آهسته و منطقی فقط توانایی رشد کردن برای اتخاذ تصمیمات بهتر به طور مکرر را ایجاد می کند.

ویژگی‌های سیستم دو:

  • نیاز به تفکر آرام و متأنی دارد
  • درک بهتری از تجربیات جدید ایجاد می‌کند و منجر به تصمیمات بهتر می‌شود
  • الگوها و ارتباطات جدیدی را برای تجربیات جدید می‌سازد
  • شامل استدلال، منطق، و رویکرد آگاهانه است
  • توانایی ارزیابی و تغییر الگوهای فکری قدیمی را به طور موضوعی توسعه می‌دهد

"جهان کمتر از آنچه فکر می‌کنید منطقی است. هماهنگی عمدتاً از روش کار ذهن شما نشأت می‌گیرد."

نتیجه‌گیری

اگرچه حالت فکری سیستم دو در بسیاری از جهات برتر از مدل سیستم یک است، اما هر دو ارزش دارند. هنگامی که با هم استفاده می‌شوند، روش جدیدی از تفکر ایجاد می‌کنند. هنگامی که تفکر سیستم یک به بن‌بست می‌رسد، معمولاً به ضرورت به سیستم دو متوسل می‌شود. اما توانایی استفاده از تفکر سیستم دو همراه با سیستم یک است که بیشترین منافع را ایجاد می‌کند. هنگامی که به عناصر ذهنی زیراگاهی اعمال می‌شود، منطق و توجه آگاهانه سیستم دو کمک می‌کند تا الگوهای فکری قدیمی را نظارت، تنظیم، و تأیید کند.

با ارزیابی فرآیندهای تفکر سیستم یک با استفاده از فرآیندهای تفکر سیستم دو، این دو روش تفکر ترکیبی قدرتمند می‌شوند. الگوهای فکری ریشه‌دار از تجربیات گذشته با رویکرد عملی مورد بررسی قرار می‌گیرند و اعتبار آن‌ها چالش می‌شود. نتیجه واکنش‌های "شکمی" دقیق‌تر به تجربیات روزمره و رویکرد بهتری به تجربیات جدید است. با کاهش سرعت و توسعه مهارت‌های استفاده از این دو حالت تفکر با هم، امکان ایجاد رویکردی به تجربیات و تصمیم‌گیری که منطق و بینش را به طور موثر استفاده می‌کند، وجود دارد.

Download and customize more than 500 business templates

Start here ⬇️

Go to dashboard to view and download stunning resources

Download